ร่วมงานกับเรา

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีและรายงาน

เปิดรับจำนวน 1 ตำแหน่ง

ลักษณะงาน

 • ตรวจเอกสารด้านการจ่ายทั้งหมดของบริษัท
 • ปิดงบการเงิน
 • จัดทำงบการเงินและวิเคาระห์งบการเงิน

คุณสมบัติ

 • ชาย / หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ปริญาตรีสาขาบัญชีและการเงิน
 • มีความรู้ด้านบัญชีและภาษีอากรเป็นอย่างดี
 • สามารถจัดทำงบการเงินและวิเคาระห์งบการเงิน
 • สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานได้และสร้างสูตรการคำนวณได้เป็นอย่างดี
 • มีความรับผิดชอบและความละเอียดรอบคอบสูง
 • มีทักษะการประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรเป็นอย่างดี

 

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • สำนักงานใหญ่ บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ซ.วัดชัยพฤกษ์ ตลิ่งชัน

สมัครงาน

Upload File เฉพาะ PDF เท่านั้น