ร่วมงานกับเรา

ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหาร

เปิดรับจำนวน 1 ตำแหน่ง

หน้าที่รับผิดชอบหลัก

 • ติดต่อประสานงานทั้งภายใน ภายนอก หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามงานที่ได้รับมอบหมาย
 • เตรียมความพร้อม ควบคุม และดูแลหน้างาน ให้ดำเนินการไปอย่างเรียบร้อย
 • ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดทำวาระการประชุม และสรุปรายงานประชุม
 • คัดกรองเอกสารและสรุปข้อความต่างๆ ให้ผู้บริหารก่อนการนำเสนอ
 • จัดทำและเก็บรักษาเอกสารตามที่ได้มอบหมายได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งรักษาความลับต่างๆ
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง

 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • มีความละเอียดรอบคอบในการจัดทำเอกสาร
 • มีทักษะในการใช้โปรแกรม MS-Office ได้ดี (Word/Ecxel/Powerpoint)
 • มีทักษะในการสื่อสาร/ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายนอกและภายในเป็นอย่างดี
 • มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษในระดับดี
 • มีประสบการณ์การทำงาน 1-2 ปีขึ้นไป
 • มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี มีความละเอียดรอบคอบ กระตือรือร้น มีความคล่องแคล่ว และมีความรับผิดชอบสูง

สมัครงาน

Upload File เฉพาะ PDF เท่านั้น