ร่วมงานกับเรา

วิศวกรควบคุมคุณภาพ

เปิดรับจำนวน 1 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน

  • วางแผนและทบทวน วิธีการตรวจสอบและการควบคุมคุณภาพ วัสดุ วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการและสินค้าสำเร็จรูป ด้วยวิธีการที่เป็นมาตรฐานเชื่อถือได้และสอดคล้องกับข้อกำหนดด้านคุณภาพ และความเสี่ยงของหน่วยงาน
  • ทบทวน, วิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางแก้ไขป้องกัน เมื่อเกิดข้อบกพร่องกับสินค้าทั้งในระหว่างกระบวนการ และจากข้อร้องเรียนจากลูกค้าร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และติดตามให้มีการปรับปรุงแก้ไขอย่างเหมาะสม
  • รวบรวมข้อมูลปัญหาด้านคุณภาพสินค้าและกระบวนการ วิเคราะห์แนวโน้มและข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุง นำเสนอผู้บังคับบัญชา และผลักดันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติ เพือให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เพศชาย/หญิง อายุ 25 – 30 ปี
  • ปริญญาตรี สาขาวิศวอุตสาหการ,อุตสาหกรรม,วิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้ด้านการสอบเทียบเครื่องมือวัด เครื่องมือทดสอบ
  • ใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดี
  • มีประสบการณ์งานตรวจสอบ และรับประกันคุณภาพ (QC / QA) อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
  • หากมีความรู้ด้านระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO9001,GMP จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สถานที่ปฏิบัติงาน

บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
376 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170

สมัครงาน

Upload File เฉพาะ PDF เท่านั้น