ร่วมงานกับเรา

หัวหน้าคลังสินค้า

เปิดรับจำนวน 1 ตำแหน่ง

ลักษณะงาน

1. ควบคุมดูแลการตรวจนับสินค้าให้ถูกต้องครบถ้วนอยู่ในสภาพดีเสร็จภายในเวลาที่กำหนด รวมถึงดำเนินการกับสินค้าที่ไม่ได้เกณฑ์คุณภาพ หรือ ไม่ตรงกับเอกสารการจัดส่ง
2. ควบคุมดูแลการบันทึกข้อมูลรับ – โอนในระบบให้ถูกต้องและจัดทำเอกสารกำกับการส่งสินค้าร้านนายอินทร์เสร็จภายในเวลาที่กำหนด
3. ควบคุมดูแลการนัด Vendor เพื่อให้มาส่งให้ตรงเวลา
4. จัดทำรายงานผลการทำงานของหน่วยงานและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ารวมถึงการรายงานเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการส่งสินค้าของ Vendor ทั้งด้านความถูกต้อง และความรวดเร็วนับจากวันที่สั่งซื้อ
5. ควบคุมดูแลความสะอาดในพื้นที่รับสินค้าและบริเวณโดยรอบให้สะอาดอยู่เสมอ
6. ควบคุม ดูแลจูงใจ สอนงานและพัฒนางานในสังกัดเพื่อให้ได้ศักยภาพที่มีอยู่อย่างเต็มที่ ส่งผลต่อการปฎิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
7. กำกับดูแลให้พนักงานปฎิบัติตามระเบียบวินัยที่บริษัทฯกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

 

คุณสมบัติ

  1. เพศชาย 30 ปีขี้นไป
  2. จบการศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไปหรือเทียบเท่า
  3. มีประสบการณ์ในตำแหน่งหัวหน้างานมาแล้วอย่างน้อย 2 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สถานที่ปฏิบัติงาน

บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด
108 หมู่ 2 ถ.บางกรวย-จงถนอม ต.มหาสวัสดิ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

สมัครงาน

Upload File เฉพาะ PDF เท่านั้น