ร่วมงานกับเรา

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม/Training

เปิดรับจำนวน 1 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน

 • สำรวจข้อมูลความต้องการการฝึกอบรม และนำเสนอเพื่อสรุปร่วมกับผู้บริหารเพื่อจัดทำแผนฝึกอบรม
 • จัดหลักสูตร และหาวิทยากรที่เหมาะสม เพื่อดำเนินการตามแผนฝึกอบรม หรือนอกเหนือแผนฝึกอบรมที่ได้รับอนุมัติ
 • ประสานงานการฝึกอบรม การจัดเตรียมสถานที่ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • จัดอบรมหลักสูตรได้ทั้ง ออนไลน์ / ออฟไลน์
 • เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ในบางหลักสูตร
 • จัดเตรียมเอกสารประกอบการฝึกอบรม
 • ทำการประเมินผลการฝึกอบรม และประมวลผลการฝึกอบรมเพื่อนำเสนอต่อผู้บริหาร
 • จัดกิจกรรม สันทนาการ หรือการสัมมนานอกสถานที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ประสานงานหลักสูตรฝึกอบรมภายใน/ภายนอกบริษัท
 • ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขี้นไป
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา
 • มีทักษะด้านการสื่อสารและเจรจาต่อรอง
 • สามารถวางแผนพร้อมติดตามงานให้เป็นไปตามกำหนด
 • มีประสบการณ์ด้านฝึกอบรม 3 ปีขึ้นไป
 • มีความสามารถด้าน IT
 • มีทักษะภาษาอังกฤษ

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด
  108 หมู่ 2 ถ.บางกรวย-จงถนอม ต.มหาสวัสดิ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

สมัครงาน

Upload File เฉพาะ PDF เท่านั้น