ร่วมงานกับเรา

เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 

  • สรรหาสินค้า วัตถุดิบ บริการ ตามคุณลักษณะและมาตรฐานที่บริษัทกำหนด
  • ควบคุมดูและกระบวนการจัดซื้อ ติดตามการส่งเข้ามอบสิบค้า วัตถุดิบ บริการให้ถูกต้องและเป็นไปตามข้อตกลง
  • ประสานงานกับฝ่ายบัญชีและการเงินให้ชำระค่าสินค้าให้กับบริษัทคู่ค้า

 

หน้าที่รับผิดชอบ

 

  • ทุกเพศ อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหาร การจัดการ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
  • มีทักษะในการประสานงานและเจรจาต่อรองราคา การวิเคราะห์ข้อมูล และมีความละเอียดรอบคอบ
  • สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

 

สมัครงาน

Upload File เฉพาะ PDF เท่านั้น