ร่วมงานกับเรา

เจ้าหน้าที่พัฒนาหนังสือเด็กและผลิตภัณฑ์สำหรับเด็ก

เปิดรับจำนวน 1 ตำแหน่ง

ลักษณะงาน

  • สรรหา ผลิตหนังสือ พัมนาต่อยอด Content และผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กที่มีแนวโน้มขายดีหรือมีลูกค้ารองรับ
  • ติดต่อหน่วยงานต่างๆ หาpartner เพื่อร่วมผลิตหนังสือเด็กหรือทำกิจกรรมที่เกี่ยวกับเด็ก
  • ต่อยอด Content สำหรับเด็กไปสู่ช่องทางอื่น หาข้อมูล นำเสนอแนวคิดในการสร้างธรกิจใหม่ๆที่ก่อให้เกิดรายได้
  • ดูแลกำกับงานตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ ทั้งการวางแผน ดำเนินการตามแผน ให้สำเร็จตามเป้าหมาย
  • มีส่วนร่วมในการวางแผนการตลาด และทำกิจกรรมทางการตลาดเพื่อดปรโมทลิตภัณฑ์และแบรนด์ Amarin Kids ร่วมกับทีการตลาด
  • มีส่วนร่วมในการเขียน Content Online เกี่ยวกับหนังสือเด้กร่วมกับที Digital Commerce

สถานที่ปฏิบัติงาน

  • สำนักงานใหญ่ บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ซ.วัดชัยพฤกษ์ ตลิ่งชัน

 

สมัครงาน

Upload File เฉพาะ PDF เท่านั้น