ร่วมงานกับเรา

เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์

เปิดรับจำนวน 1 ตำแหน่ง

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • จัดทำบัญชีรับ-จ่ายเงินสหกรณ์และงานด้านการเงินของสหกรณ์
 • รับสมัครและตรวจสอบการสมัครสมาชิกสหกรณ์
 • ควบคุมดูแลทะเบียนสมาชิก
 • ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการขอกู้เงินกับสหกรณ์
 • ประสานงานการจัดประขุมสหกรณ์
 • งานสารบรรณโดยทั่วไป
 • ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • ชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 •  ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์การทำงานด้านบัญชีอย่างน้อย 2 ปี
 • ผ่านงานด้านบัญชีสหกรณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ทำงานต้องมีความรับผิดชอบและละเอียดรอบคอบอย่างมาก
 • ต้องมีมนุษยสัมพันธ์และความสามารถในการจูงใจผู้อื่น
 • ต้องมีความสามารถประสานงานกับสมาชิกจากทุกหน่วยงานได้

 

สมัครงาน

Upload File เฉพาะ PDF เท่านั้น