ร่วมงานกับเรา

เลขาฯ กองบรรณาธิการกลุ่ม Fiction

เปิดรับจำนวน 1 ตำแหน่ง

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในและภายนอกสำนักพิมพ์
  • จัดการข้อมูลและตรวจสอบเอกสาร เตรียมวาระการประชุม และจัดทำสื่อในการนำเสนอ
  • เป็นผู้ช่วยบรรณาธิการบริหาร
  • งานอื่นๆ ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

  • อายุไม่เกิน 35 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
  • มีทักษะการจัดการเอกสารและใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ดี
  • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันเรื่องเวลาได้
  • มีทักษะในการสื่อสารที่ดี รักในการติดต่อประสานงานกับผู้คน
  • เรียนรู้เร็ว มีความละเอียด รอบคอบ มีความคิดสร้างสรรค์ มนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถการทำงานเป็นทีมได้

 

 

สมัครงาน

Upload File เฉพาะ PDF เท่านั้น