ร่วมงานกับเรา

Operation Retail Manager (ร้านนายอินทร์)

เปิดรับจำนวน 1 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน

 • วางแผนกลยุทธ์ แผนการปฎิบัติงาน จัดระบบงาน กำหนดขั้นตอนการทำงาน รายละเอียดของงานในด้านงานค้าปลีกให้สอดรับกับเป้าหมายองค์กร
 • กำหนดเป้าหมายการขาย รวมทั้งการเสนอขอค่า Commission และ Incentive ตามความเหมาะสม
 • มอบหมาย สั่งการ บังคับบัญชา ติดตาม ประเมินผล ตัดสินใจ ให้คำปรึกษาแนะนำ แก้ไขปัญหา ควบคุม กำกับดูแลการปฎิบัติงานของบุคลากรฝ่ายค้าปลีกให้เป็นไปตามมาตรฐานเพื่อให้ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
 • พัฒนาบุคลากรด้านงานขายและการบริการให้ทีมงาน
 • ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน พิจารณาความดีความชอบ และการดำเนินการทางวินัยกับผู้ใต้บังคับบัญชา
 • จัดทำแผนงานของฝ่าย กำกับ ดูแล ติดตามการใช้ทรัพยากรและงบประมาณค่าใช้จ่ายให้เหมาะสมกับแผนปฎิบัติงานและเกิดประโยชน์สูงสุด
 • คิด วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน ตลอดจนพฤติกรรมของลูกค้า เพื่อนำมาพัฒนาแผนกลยุทธ์ของสายงานขายปลีก
 • จัดทำและรายงานข้อมูล สถิติ ปัญหา อุปสรรค รวมถึงให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาในการดำเนินงาน
 • เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นในองค์กร สื่อสารให้บุคคลากรมีความเข้าใจและร่วมมือในการปฎิบัติงานเป็นทีมในทิศทางที่องค์กรกำหนด
 • รายงานผลการปฎิบัติงาน ปัญหาและอุปสรรค รวมถึงวิเคราะห์ให้ข้อเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
 • ติดต่อกับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อประสานการปฎิบัติงาน ติดตามข้อมูล ตอบปัญหา ชี้แจงและแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆเกี่ยวกับงาน
 • แก้ไขปัญหาร้องเรียนจากลูกค้าอย่างรวดเร็ว หาสาเหตุและกำหนดแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี/โท สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป ในด้าน Retail Business หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องและอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไปในระดับบังคับบัญชา
 • มีทักษะในการบริหารจัดการ,สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเป็นอย่างดี
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี
 • มีความสามารถในการใช้โปรแกรม MS Office เช่น MS Word, MS Excel ได้ดี

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด
  108 หมู่ 2 ถ.บางกรวย-จงถนอม ต.มหาสวัสดิ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

 

สมัครงาน

Upload File เฉพาะ PDF เท่านั้น