ร่วมงานกับเรา

Branding Communication Section Manager

เปิดรับจำนวน 1 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน

 • ประสานงานด้าน Sales Promotions  เพื่อสั่งออกแบบสื่อออนไลน์ และ ออฟไลน์
 • วางแผนการใช้สื่อ social network ทุกช่องทาง ให้ตรงกลุ่มลูกค้ารวมถึงร่วมกำหนดรูปแบบของสื่อที่สามารถกระตุ้นยอดขายได้อย่างเหมาะสม
 • ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อควบคุม ติดตามผล  Brand Positioning / Image  วิเคราะห์และปรับปรุงแก้ไขวิธีการสร้าง Brand อย่างรวดเร็วเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้
 • ติดต่อประสานงาน เพื่อการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมสัมพันธภาพอันดีกับสื่อในทุกช่องทางทั้ง Online / Offline
 • วิเคราะห์และติดตามความเคลื่อนไหวของคู่แข่ง ลูกค้า ตลาด เพื่อการปรับปรุงแก้ไขให้ทันเวลากับการเปลี่ยนแปลง
 • ควบคุม ติดตามผล และรายงานผลการปฏิบัติงานของทีมเทียบกับเป้าหมายและหาทางแก้ไขอย่างรวดเร็วเมื่อผลงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
 • หาช่องทางเพื่อ barter สื่อประชาสัมพันธ์
 • ทำแผน Barter & Rate card รายปี
 • วางแผนธีมโปรโมชั่นกลางร้านนายอินทร์ประจำเดือน / รายปี
 • Boost Post เพื่อให้ได้ Reach ตามเป้าที่ตั้งไว้

คุณสมบัติ

 • ไม่จำกัดเพศ  อายุ 30 – 45 ปี
 • ปริญญาตรี หรือสูงกว่า ด้านการตลาด , บริหารธุรกิจ/การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านงานการสื่อสารการตลาด  Marketing Branding  ไม่น้อยกว่า 3 – 5 ปี

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด
  108 หมู่ 2 ถ.บางกรวย-จงถนอม ต.มหาสวัสดิ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

สมัครงาน

Upload File เฉพาะ PDF เท่านั้น