ร่วมงานกับเรา

Branding Communication Section Manager

เปิดรับจำนวน 1 ตำแหน่ง

Job Description

 • ทำแผนและควบคุมแผนสื่อสารการตลาด&งานแฟร์
 • วางแผนการใช้สื่อ Social Network ทุกช่องทาง ให้ตรงกลุ่มลูกค้ารวมถึงร่วมกำหนดรูปแบบของสื่อที่สามารถกระตุ้นยอดขายได้อย่างเหมาะสม
 • ดูแลและควบคุม ติดตามผล  Brand Positioning / Image  วิเคราะห์และปรับปรุงแก้ไขวิธีการสร้าง Brand อย่างรวดเร็วเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้
 • ติดต่อประสานงาน เพื่อการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมสัมพันธภาพอันดีกับสื่อในทุกช่องทางทั้ง Online / Offline
 • วิเคราะห์และติดตามความเคลื่อนไหวของคู่แข่ง ลูกค้า ตลาด เพื่อการปรับปรุงแก้ไขให้ทันเวลากับการเปลี่ยนแปลง
 • ควบคุม ติดตามผล และรายงานผลการปฏิบัติงานของทีมเทียบกับเป้าหมายและหาทางแก้ไขอย่างรวดเร็วเมื่อผลงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
 • ให้คำแนะนำและพัฒนาความรู้ความสามารถของทีมงานอยู่เสมอ

 

Qualifications

 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด สื่อสารมวลชน บริหารธุรกิจ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้าน Digital Marketing  หรือ Marketing Communication 5ปีขึ้น
 • มีประสบการณ์ และสามารถประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ภายในและภายนอกบริษัทได้
 • มีความรู้ด้าน SEO, SEM, Google Analytic, Google Adwords
 • สามารถออกแบบออกแบบสื่อต่างๆสำหรับงานทางออนไลน์ได้
 • เข้าใจเรื่องลักษณะของสื่อออนไลน์และสื่อออฟไลน์ประเภทต่างๆ

สมัครงาน

Upload File เฉพาะ PDF เท่านั้น