ร่วมงานกับเรา

Business Support Officer

เปิดรับจำนวน 1 ตำแหน่ง

Job Description

  • ปฏิบัติตามเป้าหมาย แผนงาน และกลยุทธ์ เพื่อสนับสนุนแผนงานให้เป็นไปตามที่กำหนด
  • ให้การสนับสนุนการทำงานด้านเอกสาร เช่น เอกสารสัญญาต่างๆ
  • สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้ดี รวมทั้ง ประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง
  • ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ เพื่อหาโอกาสใหม่ๆในการดำเนินธุรกิจ
  • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

Qualifications

  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา
  • มีประสบการณ์ด้านฝึกอบรม 3 ปีขึ้นไป
  • มีทักษะด้านการคิด วิเคราะห์ การนำเสนอ และการสื่อสาร (พูด อ่าน เขียน)
  • สามารถใช้งาน MS-Office ได้คล่อง

สมัครงาน

Upload File เฉพาะ PDF เท่านั้น