ร่วมงานกับเรา

Client Services Executive

เปิดรับจำนวน 1 ตำแหน่ง

ลักษณะงาน

 • สร้างรายได้จากยอดขายสื่อที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามเป้าที่องค์กำหนด
 • รักษาฐานลูกค้าเดิมพร้อมกับการสร้างฐานลูกค้าใหม่
 • เพิ่มรายได้จากฐานลูกค้าใหม่ๆให้องค์กร
 • คิดรูปแบบงานโครงการใหม่ๆ โดยใช้สื่อหรือทรัพยากรภายในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดทั้งสื่อ Online, On Print, On Ground
 • ปิดการขายงาน Event หรืองาน Fair ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่องค์กรมอบหมาย
 • มีความรับผิดชอบต่อองค์กร และให้ความร่วมมือกับกิจกรรมที่องค์กรกำหนดหรือจัดขึ้น

คุณสมบัติ

 • ชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านงานขายโฆษณา / สื่อOnline หรืองาน Fair
 • มีทัศนะคติที่ดี
 • มีบุคลิกภาพที่ดี
 • สามารถรับแรงกดดันได้

 

สมัครงาน

Upload File เฉพาะ PDF เท่านั้น