ร่วมงานกับเรา

Creative Content Editor : Publishing

เปิดรับจำนวน 1 ตำแหน่ง

ลักษณะงาน

สร้างสรรค์หนังสือของบุคคลที่มีชื่อเสียงและมีความรู้ความสามารถ รวมทั้งสามารถต่อยอดหนังสือของบุคคลที่มีชื่อเสียงเหล่านี้ ให้เป็นคอร์สอบรมสัมมนา นอกจากนี้ สร้างสรรค์งานดิจิทัลคอนเทนต์ เช่น พอดแคสต์ ทีวีออนไลน์ รวมทั้งงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบติ

  • ไม่จำกัดเพศ อายุ 30 ปีขึ้นไป (หากมีประสบการณ์ทำงานในสำนักพิมพ์ หรือในลักษณะงานที่เกี่ยวข้อง 3 ปีขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  • มีความสามารถด้านการอ่าน การเขียน การพูด การฟัง การคิดวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การบรรณาธิกรณ์ และการเรียบเรียงเรื่องราว
  • มีความสามารถในการค้นหา ติดต่อประสานงาน และทำงานร่วมกับบุคคลที่มีชื่อเสียงได้เป็นอย่างดี
  • มีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์และจัดการกระบวนการผลิตหนังสือ คอร์สอบรมสัมมนา หรือดิจิทัลคอนเทนต์ให้สำเร็จลุล่วงได้
  • มีความรักในการอ่านและการเขียนหนังสือ
  • มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงาน กระหายใฝ่รู้ รวมทั้งมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงานเป็นทีม

สถานที่ปฏิบัติงาน

  • สำนักงานใหญ่ บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ซ.วัดชัยพฤกษ์ ตลิ่งชัน

สมัครงาน

Upload File เฉพาะ PDF เท่านั้น