ร่วมงานกับเรา

Digital Marketing Manager/ผู้จัดการแผนกการตลาดดิจิทัล

เปิดรับจำนวน 1 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน

 • วางแผนและกำหนดแผนงานด้านการขาย การส่งเสริมการขาย ที่สอดรับกับเป้าหมายหน่วยงานและเป้าหมายองค์กร
 • วางแผนการใช้สื่อ social network ทุกช่องทาง ให้ตรงกลุ่มลูกค้ารวมถึงร่วมกำหนดรูปแบบของสื่อที่สามารถกระตุ้นยอดขายได้อย่างเหมาะสม
 • ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อควบคุม ติดตามผล  Brand Positioning / Image  วิเคราะห์และปรับปรุงแก้ไขวิธีการสร้าง Brand อย่างรวดเร็วเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้
 • ติดต่อประสานงาน เพื่อการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมสัมพันธภาพอันดีกับสื่อในทุกช่องทางทั้ง Online / Offline , SEO , E-Commerce
 • วิเคราะห์และติดตามความเคลื่อนไหวของคู่แข่ง ลูกค้า ตลาด เพื่อการปรับปรุงแก้ไขให้ทันเวลากับการเปลี่ยนแปลง
 • ควบคุม ติดตามผล และรายงานผลการปฏิบัติงานของทีมเทียบกับเป้าหมายและหาทางแก้ไขอย่างรวดเร็วเมื่อผลงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
 • ให้คำแนะนำและพัฒนาความรู้ความสามารถของทีมงานอยู่เสมอ
 • ดูและและการจัดการช่องทางการขายต่างๆ เช่น Website, Facebook, Line, Marketplace
 • ดู Content ทางออนไลน์ เช่น Promotion, Activity, CRM,  Artwork, การเขียนบทความ

คุณสมบัติ

 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 35 – 45 ปี
 • ปริญญาตรี หรือสูงกว่า ด้านการตลาด , บริหารธุรกิจ/การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านงานการสื่อสารการตลาดแบบ online และ offline  ไม่น้อยกว่า 3 – 5 ปี

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด
  108 หมู่ 2 ถ.บางกรวย-จงถนอม ต.มหาสวัสดิ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

 

 

สมัครงาน

Upload File เฉพาะ PDF เท่านั้น