ร่วมงานกับเรา

HR Manager

เปิดรับจำนวน 2 ตำแหน่ง

หน้าที่รับผิดชอบ

 • บริหารงานทรัพยากรมนุษย์:HRM /HRD กำหนดกลยุทธ์ร่วมกับผู้บริหารระดับสูง
 • บริหารจัดการงานวางแผนกำลังคนและสรรหาว่าจ้าง
 • บริหารจัดการงานด้านค่าตอบแทน จ่ายเงินเดือน สวัสดิการ ตามนโยบายบริษัทฯ
 • บริหารจัดการงานพัฒนาและฝึกอบรม กำหนดนโยบายและวางแผนในการพัฒนาและฝึกอบรมทั้งระยะสั้นและระยะยาว
 • บริหารแรงงานสัมพันธ์ ควบคุมระเบียบปฏิบัติด้านแรงงาน
 • ดูแลงานฝ่ายสำนักงาน ประสานงาน ทั้งหน่วยงานภายในบริษัทและหน่วยงานภายนอก

คุณสมบัติ

 • เพศชายหรือหญิง อายุ ไม่เกิน 45 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไปด้านทรัพยากรบุคคลหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ 7-10 ปี ขึ้นไป หากเป็นสายงาน ขายสินค้าปลีก(Retail Business) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงานหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี
 • มีความเชี่ยวชาญ Microsoft Office และแอปพลิเคชันสำนักงานทั่วไป และมีทักษะภาษาอังกฤษดี
 • มีความสามารถในการสื่อสาร การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การวางแผนงาน การประสานงาน ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี และชอบทำงานเป็นทีม

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

สมัครงาน

Upload File เฉพาะ PDF เท่านั้น