ร่วมงานกับเรา

HR Manager โรงพิมพ์

เปิดรับจำนวน 1 ตำแหน่ง

หน้าที่รับผิดชอบ

บริหารงานทรัพยากรมนุษย์:HRM /HRD กำหนดกลยุทธ์ร่วมกับผู้บริหารระดับสูง

– พัฒนาบุคลากรในองค์กร เช่น Training Road Map, IDP, Orientation, Learning & Development Project

– พัฒนาองค์กร เช่น Performance Assessment, KPI, Career Path, Organization Development Project

– บริหารจัดการงานวางแผนกำลังคนและสรรหาว่าจ้าง

– บริหารจัดการงานด้านค่าตอบแทน จ่ายเงินเดือน สวัสดิการ ตามนโยบายบริษัทฯ

– จัดกิจกรรมพัฒนาองค์กรและพัฒนาความสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท รวมทั้งจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และประกาศ เพื่อสื่อสารองค์กร

– บริหารแรงงานสัมพันธ์ ควบคุมระเบียบปฏิบัติด้านแรงงาน

 

คุณสมบัติ

– เพศชายหรือหญิง อายุ ไม่เกิน 45 ปี

– ปริญญาตรีขึ้นไปด้านทรัพยากรบุคคลหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

– มีประสบการณ์ในการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์กร 7-10 ปี ขึ้นไปในสายงานโรงงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

– มีความรู้ด้านระบบ ISO 9001:2015, GMP & HACCP

– มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงานหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี

– มีความเชี่ยวชาญ Microsoft Office ทำ Infographic ได้ และมีทักษะภาษาอังกฤษดี

– มีความสามารถในการสื่อสาร การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การวางแผนงาน การประสานงาน ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี และชอบทำงานเป็นทีม

– สามารถเข้างานในวันเสาร์ได้ (บางสัปดาห์)

สมัครงาน

Upload File เฉพาะ PDF เท่านั้น