ร่วมงานกับเรา

Internal Audit Section Manager

เปิดรับจำนวน 1 ตำแหน่ง

ลักษณะงาน

 • ร่วมวางแผนการตรวจสอบ พัฒนาแผนการตรวจสอบ
 • กำหนด Audit Program วิธีการตรวจสอบ การเก็บรวบรวมหลักฐานการตรวจสอบ ตามขอบเขตการตรวจสอบและวัตถุประสงค์การตรวจสอบ
 • ดำเนินการตรวจสอบตามมาตรฐานวิชาชีพ
 • นำทีมตรวจสอบเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายในของแต่ละกระบวนการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 • ปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อระบุประเด็นการปรับปรุง และการให้คำแนะนำการปรับปรุงแก้ไขตามที่ควร เสนอต่อผู้จัดการฝ่าย
 • จัดทำสรุปผลการตรวจสอบ เพื่อให้คำแนะนำต่อฝ่ายงานที่รับการตรวจ
 • จัดทำร่างรายงานการตรวจสอบ
 • ติดตามการดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ของรายงานผลการตรวจสอบ
 • ช่วยเตรียมงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
 • จัดการโครงการพิเศษ หรืองานพิเศษตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการฝ่าย

คุณสมบัติ

 • อายุ: 30 -35 ปี
 • เพศ: ชายหรือหญิง
 • วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรีสาขาบัญชี, บริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์: มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายในอย่างน้อย 3 ปี
 • มีความรู้ด้านการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน
 • มีทักษะในการวิเคราะห์บุคลิกภาพดี
 • มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร การเขียนรายงาน
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี (Microsoft Word, Excel และ PowerPoint)
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรองการสร้างความสัมพันธ์การแก้ปัญหา
 • ผู้สมัครที่ผ่านการอบรม  CPIAT จะได้รับการพิจารณาพิเศษ

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • สำนักงานใหญ่ บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ซ.วัดชัยพฤกษ์ ตลิ่งชัน

สมัครงาน

Upload File เฉพาะ PDF เท่านั้น