ร่วมงานกับเรา

Media & Branding Executive

เปิดรับจำนวน 1 ตำแหน่ง

ลักษณะงาน

  • วางแผนและดำเนินงานประชาสัมพันธ์ สร้างสรรค์แคมเปญด้านกิจกรรมทางการตลาดให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคเข้าถึงความต้องการของผู้บริโภค
  • ศึกษาข้อมูลคู่แข่งทางการตลาด ลูกค้า ผู้อ่าน เพื่อการพัฒนาศักยภาพของงาน
  • ประสานงานกับพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนการตลาดของบริษัทฯ

คุณสมบัติ

  • ไม่จำกัดเพศ อายุระหว่าง 24 ปีขึ้นไป
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี ด้านการวางแผนการตลาด การประชาสัมพันธ์และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด
  • มีทักษะการสื่อสารและนำเสนอ (Presentation Skill)
  • มีทักษะในการใช้โปรแกรมออกแบบ
  • หากสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีจะพิจารณาเป็นพิเศษ


สถานทีปฏิบัติงาน

•สำนักงานใหญ่ บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ซ.วัดชัยพฤกษ์ ตลิ่งชัน

สมัครงาน

Upload File เฉพาะ PDF เท่านั้น