ร่วมงานกับเรา

Organization Development Senior Officer / Supervisor / Section Manager (พัฒนาองค์กร)

เปิดรับจำนวน 1 ตำแหน่ง

ลักษณะงาน

• การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) ด้วย KPIs และ OKRs
• การวางแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Planning)
• การพัฒนาผู้มีศักยภาพสูง (Talent Development)
• ความพึงพอใจและความผูกพันธ์ของพนักงาน (Employee Satisfaction & Engagement)

คุณสมบัติ

• ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี

• มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านการพัฒนาองค์กร ที่มีใจในการพัฒนาและดูแลเพื่อนพนักงานให้มีความสุขกิน สุขกาย สุขใจ

• สามารถทำงานเชิงกลยุทธ์ คิดวิเคราะห์
• เข้าใจในตัวเลข การคำนวณ และทำงานเอกสารได้เนี๊ยบ
• มีความสามารถในการสื่อสาร การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การวางแผนงาน การประสานงาน ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี และชอบทำงานเป็นทีม

สถานที่ปฏิบัติงาน

  • สำนักงานใหญ่ บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ซ.วัดชัยพฤกษ์ ตลิ่งชัน

 

สมัครงาน

Upload File เฉพาะ PDF เท่านั้น