ร่วมงานกับเรา

Packaging Design

-คิดค้น,ออกแบบและพัฒนางานที่ได้รับมอบหมาย เช่น ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในรูปแบบใหม่ๆ สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆเพื่อใช้ผลิตสินค้าตัวอย่างได้

สมัครงาน

Upload File เฉพาะ PDF เท่านั้น