ร่วมงานกับเรา

Project Coordinator : Amarin Academy

เปิดรับจำนวน 1 ตำแหน่ง

ลักษณะงาน

  • รวบรวมและจัดทำเอกสารรายงานการทำงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับโครงการฯ
  • ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกเพื่อสนับสนุนโครงการด้านต่างๆ
  • จดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุมในโครงการฯ
  • ทำเอกสารเบิกจ่ายงบประมาณโครงการฯ ตรวจสอบเอกสาร ตลอดจนจบโครงการฯ
  • รวบรวมและจัดทำเล่มสรุปส่งงานตลอดโครงการฯ
  • จัดเตรียบระบบสื่อสารการอบรมทั้ง Online และ Offline
  • บริหารจัดการลูกค้า และสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
  • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

สมัครงาน

Upload File เฉพาะ PDF เท่านั้น