ร่วมงานกับเรา

Project Manager : Creative and Event

เปิดรับจำนวน 1 ตำแหน่ง

ลักษณะงาน

  •  รับผิดชอบงานแฟร์ที่ได้รับมอบหมายจาก Fair Manager วางแผนจัดงานแฟร์ เพื่อทำให้งานประสบคสามสำเร็จ ราบรื่นเป็นไปตามแผนที่วางไว้ และบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดงานมอบหมายงานและตรวจสอบการทำงานของ Producer และ Coordinator เพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  •  วางแผนการจัดเตียมงานอย่างละเอียดรอบคอบ
  •  จัดสรรงบประมาณและควบคุมค่าใช้จ่าย
  •  ควบคุมดูแลการทำงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกงค์กรให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้
  •  สร้างสรรค์กิจกรรมและคอนเซ็ปท์งาน
  •  ควบคุมการทำงานหน้างาน (On Site) สามารถตัดสินใจและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
  •  สรุปและรายงานผลการจัดงานและหนทางแก้ไขปัญหา

สถานที่ปฏิบัติงาน

  • บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
    376 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170

สมัครงาน

Upload File เฉพาะ PDF เท่านั้น