ร่วมงานกับเรา

Senior Business Development

เปิดรับจำนวน 1 ตำแหน่ง

คุณสมบติ

  • มีทักษะในการพัฒนาธุรกิจ การจัดการโครงการ การจัดการผลิตภัณฑ์ การเจรจาต่อรอง
  • ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study) โดยเน้นทางด้านการวิเคราะห์ด้านการตลาด marketing analysis
  • รับผิดชอบงานด้าน กิจการร่วมค้า (Joint venture) เริ่มตั้งแต่การศึกษาความเป็นไปได้ จนกระทั่งเริ่มดำเนินธุรกิจร่วมกัน
  • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆทำ Presentation ได้เป็นอย่างดี
  • สามารถวิเคราะห์ข้อมูล และนำเสนอต่อผู้บริหารได้เป็นอย่างดี
  • มีส่วนร่วมในกลยุทธ์และทิศทางธุรกิจให้กับฝ่ายขายและการตลาด

สมัครงาน

Upload File เฉพาะ PDF เท่านั้น