ร่วมงานกับเรา

Senior Graphic Designer

เปิดรับจำนวน 1 ตำแหน่ง

ลักษณะงาน

ออกแบบงานกราฟฟิกดีไซน์ / สื่อโฆษณาบน Social Media, Website และสื่อต่าง ๆ พร้อมทั้งกำหนดทิศทางของภาพประกอบ การแสดงผลเนื้อหาต่างๆ ในเวปไซต์

คุณสมบัติ

  • มีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบงานกราฟฟิกต่างๆ สามารถอธิบายถึงหลักการและแนวคิด รับความคิดเห็นต่างๆ เพื่อนำไปปรับปรุงผลงานให้บรรลุเป้าหมาย
  • หาความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับการออกแบบ (Graphic Design Trend) และสื่อดิจิตอล (UX/UI Design Trend) เพื่อประยุกต์ใช้กับงานอยู่เสมอ
  • วิเคราะห์ แก้ไขปัญหา ให้คำปรึกษาสมาชิกในทีมหรือลูกค้า เกี่ยวกับงานออกแบบในรูปแบบต่างๆ
  • ควบคุมคุณภาพและความถูกต้องของงานออกแบบ  ตลอดจนการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน และมีประสิทธิภาพ
  • สามารถใช้โปรแกรม Adobe XD, Photoshop, Illustrator, InDesign หรือเครื่องมืออื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับงานออกแบบได้เป็นอย่างดี
  • มีความเข้าใจหลักการ Responsive Web Design, Grid System, Layouts, Visual Hierarchy, Typography, Color Theory ได้เป็นอย่างดี
  • มีความรู้ ความเข้าใจการวาง Layout ของสื่อหลาย ๆ รูปแบบ
  • มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ (Teamwork)

สมัครงาน

Upload File เฉพาะ PDF เท่านั้น