ร่วมงานกับเรา

Senior HRD (Training and Engagement)

เปิดรับจำนวน 1 ตำแหน่ง

 

ลักษณะงาน

 • งานฝึกอบรม ติดต่อประสานงานกับผู้เข้าร่วมอบรม จัดทำแบบประเมิน สถานที่ที่ใช้ในการฝึกอบรม เตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ติดต่อวิทยากรภายในและภายนอก รวมถึงการออกแบบนำเสนอหลักสูตรและขออนุมัติงบประมาณการจัดอบรมในแต่ละครั้งต่อผู้บริหาร รวบรวม บันทึก สรุปผลการฝึกอบรม และยื่นหลักสูตรและจัดทำรายงานการฝึกอบรมเพื่อยื่นต่อกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 • พัฒนา ปรับปรุงระบบการพัฒนาบุคลากรในองค์กร เช่น Leadership, Training Road Map, Career Path, Train The Trainer, Orientation
 • ออกแบบ วางแผน และดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาองค์กรและพัฒนาความสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท
 • จัดทำ รวบรวม สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของพนักงาน
 • ติดตาม KPIs ของทุกส่วนงานเพื่อใช้ในการประชุมความก้าวหน้าประจำเดือน
 • จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ประกาศ และสื่อสารองค์กร
 • สรุปผลการทำงานและความก้าวหน้าประจำเดือนนำเสนอต่อผู้บริหาร
 • อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • ชาย / หญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ ด้านงานบุคคล อย่างน้อย 3-5 ปี โดยเฉพาะงานด้านฝึกอบรมและกิจกรรม

ทักษะที่จำเป็น

 • มีความรู้และประสบการณ์ด้านการฝึกอบรมและกิจกรรม หากเป็นสายงานโรงงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ปฏิบัติหน้าที่ในภาวะที่มีความกดดันสูงได้เป็นอย่างดี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS-Office, Business Plus และทำ Infographic ได้
 • มีความรู้ความเข้าใจในการทำงานด้านกลยุทธ์และทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่ (Online)
 • มีทักษะด้านการติดต่อสื่อสารงานเป็นอย่างดี
 • มีความรู้ด้านระบบ ISO 9001:2015, GMP&HACCP จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถเข้างานในวันเสาร์ได้ (บางสัปดาห์)

 

สมัครงาน

Upload File เฉพาะ PDF เท่านั้น