ร่วมงานกับเรา

Special Project Officer/Senior : Publishing

เปิดรับจำนวน 1 ตำแหน่ง

ลักษณะงาน

ดำเนินการจัดอบรมสัมมนา ภายใต้วัตถุประสงค์ ระยะเวลา และงบประมาณที่กำหนดไว้ โดยวางแผนงาน ติดต่อประสานงานกับลูกค้าและทีมงาน ดูแลงบประมาณ และจัดอบรมสัมมนาจนเสร็จสิ้นสมบูรณ์ รวมทั้งงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

  • ไม่จำกัดเพศ อายุ 30 ปีขึ้นไป (หากมีประสบการณ์การจัดการอบรมสัมมนา 3 ปีขึ้นไปจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  • มีความมุ่งมั่นตั้งใจ มีความเป็นผู้นำ ทำงานเป็นทีม มีมนุษยสัมพันธ์ มีระบบคิดเชิงเหตุ-ผล การเชื่อมโยง สื่อสารได้ดี ทั้งการเขียน-อ่าน-พูด-ฟัง
  • ดำเนินการจัดการอบรมสัมมนา ตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้นสมบูรณ์ โดยสามารถประสานงานกับลูกค้าและทีมงาน และดูแลงบประมาณได้เป็นอย่างดี
  • มีปฏิภาณไหวพริบ ละเอียด รอบคอบ ทันการเปลี่ยนแปลงแก้ไข และมีความอดทน

สถานที่ปฏิบัติงาน

  • สำนักงานใหญ่ บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ซ.วัดชัยพฤกษ์ ตลิ่งชัน

สมัครงาน

Upload File เฉพาะ PDF เท่านั้น