ผลิตภัณฑ์และบริการ

On Shop

ร้านนายอินทร์

บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2536 เพื่อดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายสิ่งพิมพ์ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งที่จัดพิมพ์โดยบริษัท อมรินทร์ คอร์เปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน) สำนักพิมพ์จ้างจำหน่าย รวมไปถึงนักเขียนอิสระ ต่อมาบริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจค้าปลีกโดยการเปิดร้านหนังสือชื่อ “ร้านนายอินทร์” โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างความใกล้ชิดกับผู้อ่าน และการกระจายความรู้สู่ชุมชน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด ได้พัฒนาการดำเนินงานทางธุรกิจ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด รวมถึงการพัฒนาระบบงานของหน่วยงานสนับสนุน ระบบสารสนเทศ และระบบคลังสินค้าและจัดส่ง เพื่อความพร้อมในการให้บริการจนทำให้เป็นผู้นำในธุรกิจผู้จัดจำหน่ายสิ่งพิมพ์ของประเทศไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีร้านนายอินทร์ที่เปิดดำเนินการอยู่จำนวน 145 ร้าน (โดยในไตรมาส 3 ของปี 2561 บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด ได้เป็นบริษัทย่อยของบริษัท อมรินทร์ คอร์เปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน))

แอพพลิเคชั่น

naiin app

ติดต่อแผนกบริการลูกค้า Naiin.com

บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 108 หมู่ 2 ถนนบางกรวย-จงถนอม ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
โทรศัพท์ : 0-2423-9889 , 0-2423-9999 ต่อ 4
โทรสาร : 0-2449-9558