นักลงทุนสัมพันธ์

บรรษัทภิบาล

onprint

องค์กรแห่งความภาคภูมิใจของคนไทย และเป็นที่ยอมรับ ในระดับภูมิภาคอาเซียน ในการส่งมอบประสบการณ์ และคุณภาพชีวิต เพื่อความสุขและความรุ่งโรจน์ของสังคม ผ่านสาระความรู้ ความรื่นรมย์ที่สมบูรณ์รอบด้าน เปี่ยมด้วยพลังสร้างสรรค์

พันธกิจ

เราทำงานเพื่อความสุขและความรุ่งโรจน์ของสังคม

การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน

บริษัทจัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนในกรณี ที่สงสัยว่าจะมีการกระทำผิดกฎหมาย หรือพฤติกรรมที่ส่อถึง การทุจริตหรือการกระทำผิดด้านบรรษัทภิบาลและจริยธรรมธุรกิจ ผ่านช่องทางดังนี้

1. ทางไปรษณีย์

คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและ/หรือเลขานุการบริษัท
บริษัท อมรินทร์ คอร์เปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 378 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170

2. ทางอีเมล

id@amarin.co.th หรือ secretary@amarin.co.th

3. เว็บไซต์

www.amarin.co.th