นักลงทุนสัมพันธ์

บรรษัทภิบาล

onprint

องค์กรแห่งความภาคภูมิใจของคนไทย และเป็นที่ยอมรับ ในระดับภูมิภาคอาเซียน ในการส่งมอบประสบการณ์ และคุณภาพชีวิต เพื่อความสุขและความรุ่งโรจน์ของสังคม ผ่านสาระความรู้ ความรื่นรมย์ที่สมบูรณ์รอบด้าน เปี่ยมด้วยพลังสร้างสรรค์

พันธกิจ

เราทำงานเพื่อความสุขและความรุ่งโรจน์ของสังคม

การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน

บริษัทจัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนในกรณี ที่สงสัยว่าจะมีการกระทำผิดกฎหมาย หรือพฤติกรรมที่ส่อถึง การทุจริตหรือการกระทำผิดด้านบรรษัทภิบาลและจริยธรรมธุรกิจ ผ่านช่องทางดังนี้

1. ติดต่อประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล
บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
378 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ : 0-2422-9999 ต่อ 4671 (ในวันและเวลาทำการของบริษัท)
โทรสาร : 0-2422-9997

2. ติดต่อเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท
บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
378 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ : 0-2422-9999 ต่อ 4602 (ในวันและเวลาทำการของบริษัท)
โทรสาร : -
อีเมล : secretary@amarin.co.th