นักลงทุนสัมพันธ์

บรรษัทภิบาล

วิสัยทัศน์

onprint
อมรินทร์คือองค์กรชั้นนำของประเทศ
ที่มอบสาระ ความรู้ ความรื่นรมย์
ด้วยรูปแบบที่ครบวงจร
online
อมรินทร์มุ่งส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แก่ลูกค้าทุกเพศทุกวัย
onground
อมรินทร์เป็นองค์กรที่มีความสุข
และสามัคคีเป็นหนึ่งเดียว

พันธกิจ

เราทำงานเพื่อความสุขและความรุ่งโรจน์ของสังคม

การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน

บริษัทจัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนในกรณี ที่สงสัยว่าจะมีการกระทำผิดกฎหมาย หรือพฤติกรรมที่ส่อถึง การทุจริตหรือการกระทำผิดด้านบรรษัทภิบาลและจริยธรรมธุรกิจ ผ่านช่องทางดังนี้

1. ติดต่อประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล
บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
378 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ : 0-2422-9999 ต่อ 4671 (ในวันและเวลาทำการของบริษัท)
โทรสาร : 0-2422-9997

2. ติดต่อเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท
บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
378 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ : 0-2422-9999 ต่อ 4602 (ในวันและเวลาทำการของบริษัท)
โทรสาร : -
อีเมล : secretary@amarin.co.th