เกี่ยวกับอมรินทร์

ประวัติบริษัท

จากจุดเริ่มต้นของกองบรรณาธิการเล็กๆที่คุณชูเกียรติ อุทกะพันธุ์ ได้รวบรวมสมัครพรรคพวกและพนักงานจำนวนเพียงไม่กี่คน ร่วมกันจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัดวารสารบ้านและสวนเพื่อเริ่มผลิตนิตยสาร “บ้านและสวน” ฉบับแรกออกวางจำหน่ายในเดือนกันยายน พ.ศ.2519 ในสมัยนั้นยังต้องอาศัยการพิมพ์จากโรงพิมพ์ภายนอก ในช่วงต่อมาจึงได้มีการก่อตั้งโรงพิมพ์ขึ้นในชื่อห้างหุ้นส่วนจำกัด อมรินทร์การพิมพ์ เพื่อจัดพิมพ์นิตยสารเอง ขณะเดียวกันก็รับจ้าง งานพิมพ์อื่นด้วย

ถึงแม้จะมีพนักงานจำนวนไม่กี่คน แต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นอันยิ่งใหญ่ ที่ส่งผลให้กิจการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นในระยะต่อมา ทำให้มีความจำเป็นต้องระดมทุนและแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อปี 2536 พร้อมกับเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)”

ในปีเดียวกัน บริษัทได้ขยายกิจการด้านการจัดจำหน่าย โดยการก่อตั้งบริษัทอมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์ จำกัด เพื่อดูแลการจัดจำหน่ายสิ่งพิมพ์ทั้งหมด รวมถึงการจัดตั้งร้านค้าปลีกขึ้น โดยให้ชื่อว่า “ร้านนายอินทร์”

เมื่อปริมาณผู้อ่านที่เริ่มต้นขึ้นจากเพียงไม่กี่กลุ่มขยายตัวเพิ่มขึ้น และมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น บริษัทจึงเริ่มผลิตนิตยสารอื่นๆเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้อ่านโดยมีนิตยสารแนวผู้หญิง ออกตามมาคือ “แพรว” และ “สุดสัปดาห์” และผลิตนิตยสารอย่างต่อเนื่อง จนปัจจุบันบริษัทมีนิตยสารทั้งสิ้น 9 หัว ผลิตหนังสือเล่มปีละหลายร้อยเล่ม รับจ้างพิมพ์และขยายออกไปสู่ธุรกิจอื่นอีกหลากหลาย

ปัจจุบันอมรินทร์กรุ๊ปก้าวสู่การเป็นมีเดียครบวงจร(omni-media) ประกอบด้วย On Print, Online, On Air, On Groundและ On Shop โดยแต่ละแพลตฟอร์มมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายที่จะสร้างสรรค์ประสบการณ์ที่มีคุณค่าทุกช่วงเวลาของชีวิต เพื่อความสุขและความรุ่งโรจน์ของสังคม ดังปณิธานที่ผู้ก่อตั้งได้วางรากฐานไว้

วิสัยทัศน์

onprint

องค์กรแห่งความภาคภูมิใจของคนไทย และเป็นที่ยอมรับ ในระดับสากล ในการส่งมอบประสบการณ์ และคุณภาพชีวิต เพื่อความสุขและความรุ่งโรจน์ของสังคม ผ่านสาระความรู้ ความรื่นรมย์ที่สมบูรณ์รอบด้าน เปี่ยมด้วยพลังสร้างสรรค์

คณะกรรมการบริษัท

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล

ประธานกรรมการ

นายฐาปน สิริวัฒนภักดี

รองประธานกรรมการ

รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์

กรรมการอิสระ

ศ.ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์

กรรมการอิสระ

นายสุวิทย์ จินดาสงวน

กรรมการอิสระ

นายปราโมทย์ พรประภา

กรรมการอิสระ

ดร.นิธินาถ สินธุเดชะ

กรรมการอิสระ

นายรุทร เชาวนะกวี

กรรมการอิสระ

นายนรรัตน์ ลิ่มนรรัตน์

กรรมการ

นางต้องใจ ธนะชานันท์

กรรมการ

นายกำพล ปุญโสณี

กรรมการ

นายศิริ บุญพิทักษ์เกศ

กรรมการ

เราเป็นอันดับ 1 ของสื่อครบวงจร
(Omni media - Omni Channel)

onprint

on print

คลิก
นิตยสาร หนังสือเล่มและโรงพิมพ์
โดยยึดหลัก "คุณภาพ"
เป็นหัวใจสำคัญของเรา
online

online

คลิก
สร้างสรรค์และผลิตสื่อดิจิทัลทุกชนิด
ด้วยความเชี่ยวชาญและ
เปี่ยมประสบการณ์
onground

on ground

คลิก
สร้างสรรค์งานแฟร์และกิจกรรมคุณภาพ
ด้วยความเชี่ยวชาญ
onair

on air

คลิก
Amarin TV HD ช่อง 34
สถานีโทรทัศน์แห่งความคิดสร้างสรรค์
“เติมความคิด เต็มจินตนาการ”
onshop

on shop

คลิก
ครบถ้วนทั้งช่องทางจำหน่ายสินค้า
หน้าร้านและออนไลน์