นักลงทุนสัมพันธ์

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ณ วันที่ 31/12/2562

ที่ รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ จำนวนหุ้นที่ถือ สัดส่วน
1 บริษัท วัฒนภักดี จำกัด 600,000,000 60.103%
2 นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ 138,387,052 13.862%
3 นายระพี อุทกะพันธุ์ 40,156,972 4.023%
4 นางเมตตา อุทกะพันธุ์ 36,671,791 3.673%
5 นายโสภณ มิตรพันธ์พานิชย์ 17,417,700 1.745%
6 นายสมชัย สวัสดีผล 15,000,000 1.503%
7 นางมยุรี วงแก้วเจริญ 13,870,000 1.389%
8 นายพีรวัฒน์ ธรรมาภิมณฑ์ 9,028,400 0.904%
9 นายเฉลิมพล โสภณกิจการ 7,783,700 0.780%
10 บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพานิชย์ จำกัด (มหาชน) 6,449,473 0.646%
11 นายประพันธ์ สุธารักษนนท์ 6,417,400 0.643%
12 นายศุภฤกษ์ มงคลสมัย 6,000,000 0.601%