นักลงทุนสัมพันธ์

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ณ วันที่ 16/3/2564

ที่ รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ จำนวนหุ้นที่ถือ สัดส่วน
1 บริษัท วัฒนภักดี จำกัด 602,427,400 60.346%
2 นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ 138,387,052 13.862%
3 นายระพี อุทกะพันธุ์ 38,188,553 3.825%
4 นางเมตตา อุทกะพันธุ์ 36,671,791 3.673%
5 นายโสภณ มิตรพันธ์พานิชย์ 17,861,600 1.789%
6 นายสมชัย สวัสดีผล 15,000,000 1.503%
7 นางมยุรี วงแก้วเจริญ 14,850,000 1.488%
8 นายพีรวัฒน์ ธรรมาภิมณฑ์ 10,306,400 1.032%
9 นายเฉลิมพล โสภณกิจการ 7,850,000 0.786%
10 บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 6,449,473 0.646%
11 นายศุภฤกษ์ มงคลสมัย 6,040,000 0.605%