นักลงทุนสัมพันธ์

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ณ วันที่ 13/5/2562

ที่ รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ จำนวนหุ้นที่ถือ สัดส่วน
1 บริษัท วัฒนภักดี จำกัด 600,000,000 60.103%
2 นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ 138,387,052 13.862%
3 นายระพี อุทกะพันธุ์ 40,156,972 4.023%
4 นางเมตตา อุทกะพันธุ์ 36,671,791 3.673%
5 นายโสภณ มิตรพันธ์พานิชย์ 17,312,700 1.734%
6 นายสมชัย สวัสดีผล 15,000,000 1.503%
7 นางมยุรี วงแก้วเจริญ 12,070,000 1.209%
8 นายพีรวัฒน์ ธรรมาภิมณฑ์ 9,000,000 0.902%
9 นายเฉลิมพล โสภณกิจการ 7,717,000 0.773%
10 บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพานิชย์ จำกัด (มหาชน) 6,449,473 0.646%
11 นายประพันธ์ สุธารักษนนท์ 6,113,000 0.612%