นักลงทุนสัมพันธ์

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ณ วันที่ 11/05/2022

ที่ รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ จำนวนหุ้นที่ถือ สัดส่วน
1 บริษัท วัฒนภักดี จำกัด 602,427,400 60.350%
2 นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ 138,387,052 13.870%
3 นายระพี อุทกะพันธุ์ 39,214,448 3.930%
4 นางเมตตา อุทกะพันธุ์ 36,671,791 3.670%
5 นายโสภณ มิตรพันธ์พานิชย์ 18,940,800 1.900%
6 นางมยุรี วงแก้วเจริญ 15,000,000 1.500%
7 นายสมชัย สวัสดีผล 15,000,000 1.500%
8 นายพีรวัฒน์ ธรรมาภิมณฑ์ 10,612,500 1.060%
9 นางลี่ซา โสภณกิจการ 7,820,000 0.780%