นักลงทุนสัมพันธ์

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

เอกสารเผยแพร่

รายการ PDF
Amarin Open House

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยล่าสุด

วันที่ รายการ PDF
8 พ.ย. 2566 แจ้งการแต่งตั้งประธานกรรมการบริษัท กรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย แทนกรรมการที่ลาออก การแต่งตั้งเลขานุการบริษัท การแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการซึ่งมีอานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท การแต่งตั้งกรรมการผู้อานวยการใหญ่ และการแต่งตั้งผู้ดารงตาแหน่งบริหารสูงสุด ฝ่ายบัญชีและการเงิน
7 พ.ย. 2566 ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 2566
7 พ.ย. 2566 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
17 ต.ค. 2566 แจ้งการลาออกของกรรมการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และเลขานุการบริษัท
6 ต.ค. 2566 การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่