นักลงทุนสัมพันธ์

ข่าวสารแจ้งตลาดหลักทรัพย์

วันที่ รายการ PDF
8 พ.ย. 2566 แจ้งการแต่งตั้งประธานกรรมการบริษัท กรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย แทนกรรมการที่ลาออก การแต่งตั้งเลขานุการบริษัท การแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการซึ่งมีอานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท การแต่งตั้งกรรมการผู้อานวยการใหญ่ และการแต่งตั้งผู้ดารงตาแหน่งบริหารสูงสุด ฝ่ายบัญชีและการเงิน แจ้งการแต่งตั้งประธานกรรมการบริษัท กรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย แทนกรรมการที่ลาออก การแต่งตั้งเลขานุการบริษัท การแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการซึ่งมีอานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท การแต่งตั้งกรรมการผู้อานวยการใหญ่ และการแต่งตั้งผู้ดารงตาแหน่งบริหารสูงสุด ฝ่ายบัญชีและการเงิน
7 พ.ย. 2566 ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 2566 ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 2566
7 พ.ย. 2566 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว) สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
17 ต.ค. 2566 แจ้งการลาออกของกรรมการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และเลขานุการบริษัท แจ้งการลาออกของกรรมการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และเลขานุการบริษัท
6 ต.ค. 2566 การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่
11 ส.ค. 2566 ชี้แจงผลการดาเนินงานไตรมาส 2 ปี 2566 ชี้แจงผลการดาเนินงานไตรมาส 2 ปี 2566
11 ส.ค. 2566 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว) สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
24 พ.ค. 2566 แจ้งการแก้ไขชื่อบริษัท แจ้งการแก้ไขชื่อบริษัท
11 พ.ค. 2566 ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2566 ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2566
11 พ.ค. 2566 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว) สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
11 พ.ค. 2566 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ทางเว็บไซต์ การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ทางเว็บไซต์
27 เม.ย. 2566 การแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 การแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
27 มี.ค. 2566 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า
28 ก.พ. 2566 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2566 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯ และตราประทับ ของบริษัทฯ และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2566 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯ และตราประทับ             ของบริษัทฯ และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด
28 ก.พ. 2566 ชี้แจงผลการดำเนินงานปี 2565 ชี้แจงผลการดำเนินงานปี 2565
28 ก.พ. 2566 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว) สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
10 ก.พ. 2566 แจ้งผลการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า แจ้งผลการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า
8 ธ.ค. 2565 ประกาศวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2566 ประกาศวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2566
8 ธ.ค. 2565 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า
11 พ.ย. 2565 ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 2565 ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 2565