นักลงทุนสัมพันธ์

ข่าวสารแจ้งตลาดหลักทรัพย์

วันที่ รายการ PDF
7 ก.พ. 2563 การขายเงินลงทุนหุ้นสามัญ
28 ม.ค. 2563 รายงานผลการใช้เงินที่ได้จากการเพิ่มทุน
3 ธ.ค. 2562 แจ้งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3 ธ.ค. 2562 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า
2 ธ.ค. 2562 ประกาศวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2563
8 พ.ย. 2562 ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 2562
8 พ.ย. 2562 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
14 ส.ค. 2562 การขายเงินลงทุนหุ้นสามัญ
13 ส.ค. 2562 ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ปี 2562 (แก้ไข)
13 ส.ค. 2562 ชี้แจงผลการดาเนินงานไตรมาส 2 ปี 2562
13 ส.ค. 2562 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
18 ก.ค. 2562 รายงานผลการใช้เงินที่ได้จากการเพิ่มทุน
9 ก.ค. 2562 แจ้งการเปลี่ยนแปลงทุนชาระแล้วของบริษัทย่อย
23 พ.ค. 2562 แจ้งวันหยุดประจำปี 2562 เพิ่มเติม
14 พ.ค. 2562 แจ้งการแต่งตั้งกรรมการบริหารเพิ่มเติม
14 พ.ค. 2562 ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2562
14 พ.ค. 2562 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
13 พ.ค. 2562 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 ทางเว็บไซต์
30 เม.ย. 2562 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
30 เม.ย. 2562 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)