ความรับผิดชอบต่อสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคม

Amarin Group ได้ดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับนโยบายใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคมตลอดมา ทั้งในการดำเนินธุรกิจปกติ (in-process) และกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (after-process) โดยได้ดำเนินโครงการอันเป็นประโยชน์ต่าง ๆ มากมาย ทั้งนี้เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกและทัศนคติให้กับพนักงานพร้อมกับการพัฒนาดูแลบุคลากร สร้างมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงเป็นการสร้างประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม ทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอันเป็นรากฐานการพัฒนาประเทศให้ยั่งยืน เพื่อเป็นกำลังผลักดันให้ผลการดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยมีวัฒนธรรมขององค์กร ปลูกฝังให้พนักงานซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าได้นำไปใช้และปฏิบัติในชีวิตการทำงาน ทั้งต่อเพื่อนร่วมงาน ลูกค้าและผู้เกี่ยวข้อง

Amarin Group ได้กำหนดให้ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นส่วนหนึ่งในกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร โดยเป็นสัดส่วนควบคู่ไปกับผลประกอบการของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การดำเนินธุรกิจที่ถูกต้อง โปร่งใส คำนึงผลประโยชน์ และผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย โดยครอบคลุมถึงหลักการ และแนวปฏิบัติที่ดีในสิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส ตลอดจนความรับผิดชอบของคณะกรรมการ Amarin Group มีแนวทางในการปฏิบัติและดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

Amarin Group มุ่งเน้นการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ มีจรรยาบรรณปฏิบัติต่อ ผู้ถือหุ้นพนักงาน ลูกค้า คู่แข่ง คู่ค้าหรือเจ้าหนี้ ชุมชนและสังคม รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยยึดหลักที่สำคัญอันได้แก่ การให้ข้อมูลข่าวสารและคำแนะนำที่ถูกต้อง เพียงพอและทันเหตุการณ์ ต่อลูกค้า เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับสินค้าและการบริการ การส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพ ตรงตามข้อตกลงกับลูกค้าในราคาที่เป็นธรรมตามราคาตลาดและตามปกติธุรกิจทางค้า (Fair and at arms’) และหลีกเลี่ยงการดำเนินการอันก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

Amarin Group มีนโยบายและแนวทางการปฏิบัติในการป้องกันและแก้ปัญหาการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดยห้ามมิให้คณะกรรมการผู้บริหาร พนักงานทุกคนทุกระดับเข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชันในทุกรูปแบบและจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมายประเทศไทยในการต่อต้านคอร์รัปชัน ไม่ดำเนินการใด ๆ อันเป็นลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อองค์กร ไม่นำทรัพย์สินขององค์กรไปหาผลประโยชน์ทางการค้าให้ตนเองหรือพวกพ้อง ซึ่งผู้บริหาร Amarin Group ได้เน้นยํ้าสร้างจิตสำนึกให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง เริ่มตั้งแต่การอบรมให้ความรู้กับพนักงานที่เข้าใหม่ทุกคนในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การให้ความรู้เรื่องการแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing) การคุ้มครองผู้ให้เบาะแส รวมถึงให้ความรู้เรื่องนโยบาย การจัดซื้อ จัดจ้าง การจัดหาผู้รับเหมาที่มีศักยภาพด้วยกระบวนการโปร่งใส มีการกำกับดูแลให้มีกระบวนการติดตามและตรวจสอบให้พนักงานมีการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยฝ่ายตรวจสอบภายใน มีการประเมินความเสี่ยงของธุรกิจที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยในปี 2561 บริษัทได้ลงนามเข้าร่วมเพื่อประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Collective Anti-Corruption : CAC)

การเคารพสิทธิมนุษยชน

Amarin Group ตระหนักดีว่าการเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นรากฐานของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล จึงสนับสนุนและเคารพในเรื่องที่จะไม่ให้องค์กรตลอดจนพนักงานเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยตั้งมั่นอยู่บนหลักของเสรีภาพ เสมอภาคและสันติภาพ โดยการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานกับ Amarin Group จะไม่จำกัดเชื้อชาติ ศาสนาและเพศ ให้ความเท่าเทียมกันไม่ให้มีการกดขี่ ตลอดจนการล่วงละเมิดทางเพศ ไม่จำกัดสิทธิเสรีภาพทางความคิดแต่ต้องไม่กระทบหรือนำความเสียหายมาสู่องค์กร

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

Amarin Group มีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานแรงงานรวมทั้งคุณภาพชีวิตของพนักงานให้มีสภาวะแวดล้อมในการทำงานที่ดีขึ้นมีความปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ส่งเสริมให้มีกระบวนการคิดตามพันธกิจของ Amarin Group โดยในปี 2561 บริษัทจัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

กิจกรรมโยคะ แอโรบิค

เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นในตอนเย็นครั้งละ 1 ชั่วโมง สลับหมุนเวียนกันไปเพื่อให้พนักงานได้ออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี

การบรรยายธรรม

จัดขึ้นเดือนละครั้ง โดยนิมนต์พระสงฆ์มาบรรยายธรรมให้กับพนักงานครอบครัว พนักงานและผู้ที่สนใจฟังในหัวข้อต่าง ๆ ที่ทันกับสถานการณ์ ที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันและให้พนักงานสามารถนำหลักธรรมมาปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวัน

การจัดฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐาน

ทางบริษัท ส่งเสริมเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่ง จัดขึ้นทุกปีอย่างน้อยปีละ 6 ครั้งเพื่อให้พนักงาน บุคคลในครอบครัวของพนักงาน และลูกค้าได้มีโอกาสเข้าฝึกการเจริญสติ เพื่อเข้าถึงธรรมชาติความเป็นจริงของใจ มีสติรู้เท่าทันความคิด เท่าทันจิตอันเป็นบ่อเกิดของกิเลส รู้จักปล่อย รู้จักวางเพื่อรักษาความว่าง ความเป็นปกติของใจ อันจะทำให้การดำเนินชีวิตเป็นไปอย่างมีความสุข

การพัฒนาทักษะในด้านการทำงาน

บริษัทให้ความสำคัญเรื่องการพัฒนาศักยภาพของพนักงานทุกคนในองค์กรต้องได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพตามแผนการพัฒนาประจำปี ฉะนั้นจะมีการดำเนินการจัดฝึกอบรมและสัมมนาทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างต่อเนื่องตลอดปี โดยเน้นทั้ง Soft Skills และ Hard Skills นอกจากนี้ทุกหน่วยงานจะจัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนการทางานของปีถัดไปได้อย่างสอดคล้องและเป็นทิศทางเดียวกันทั้งองค์กร เช่น โครงการ Slight Edge (ทำ 1 ได้ 9) เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้ฝึกฝนตนเอง เพื่อคิดหาวิธีปรับปรุงกระบวนการทำงานเพียงเล็กน้อย แต่ได้ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ แตกต่างจากการทำงานเดิม ๆ

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

Amarin Group มุ่งมั่นที่สร้างความมั่นใจและความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า โดยให้ลูกค้าได้รับบริการ และผลงานที่ดี มีคุณภาพ ในระดับราคาที่เหมาะสม รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืนต่อลูกค้า ในปี 2561 บริษัทมีการสั่งซื้อเครื่องพิมพ์ใหม่ เข้ามาทดแทนเครื่องพิมพ์เดิม ทำให้บริษัทมีความสามารถในการพิมพ์งานที่มีคุณภาพ และสามารถรองรับการพิมพ์งานได้หลากหลายกว่าสายการผลิตเดิม สำหรับในด้านเทคโนโลยี บริษัทได้มีการลงทุนระบบ PUBLISHER DATA MANAGEMENT PLATFORM หรือ DMP เพื่อใช้ในการวิเคราะห์เนื้อหาควบคู่ไปกับการเก็บข้อมูลของผู้บริโภค และนำเอาข้อมูลมาใช้ในการแนะนำเนื้อหาหรือบริการที่เหมาะสม ซึ่งจะเป็นการช่วยให้ผู้บริโภคได้รับข้อมูลที่สนใจจริง ๆ รวมไปถึงแบรนด์ก็จะได้นำเสนอโปรโมชั่นให้กับกลุ่มเป้าหมายที่ถูกต้อง และตรงไปยังผู้บริโภคที่กำลังอยู่ในช่วงตัดสินใจเลือกใช้บริการพอดี

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทมีกระบวนการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยสร้างระบบการจัดการด้านการรักษาสภาพแวดล้อมในส่วนของสายงานธุรกิจโรงพิมพ์ไว้เป็นอย่างดียิ่ง และจากกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ของบริษัท มีปริมาณของวัตถุดิบที่เหลือจากกระบวนการผลิตและน้ำเสีย จำแนกประเภทได้ดังต่อไปนี้

น้ำเสียจากกระบวนการผลิต ในอุตสาหกรรมการพิมพ์

น้ำเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต มีปริมาณไม่มากนัก ประมาณ 10 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ซึ่งจะถูกผ่านการบำบัดในบ่อบำบัดน้ำเสียซึ่งบริษัทฯ ออกแบบจัดทำขึ้นให้น้ำทิ้งลงสู่บ่อพักสาธารณะมีความใสสะอาดปราศจากสิ่งเจือปน

เศษวัตถุดิบที่เหลือจากการผลิต

เช่น เศษกระดาษ เศษฟิล์มและแม่พิมพ์อะลูมิเนียมที่ใช้แล้ว บริษัทได้นำเศษวัตถุดิบที่เหลือจากกระบวนการผลิตเหล่านี้ไปขายเพื่อผู้ซื้อนำไปส่งให้โรงงานผลิตใช้ใหม่

สำหรับมลภาวะอื่นๆ ในอันที่จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น มลภาวะอันเกิดจากเสียงเครื่องจักร บริษัทฯ ได้ดำเนินการสร้างห้องปรับอากาศขนาดใหญ่สำหรับติดตั้งแท่นพิมพ์ ซึ่งสามารถเก็บเสียงอันเกิดจากกระบวนการพิมพ์ได้เป็นอย่างดี รวมถึงการคัดสรรเคมีภัณฑ์สำหรับการผลิตที่ปลอดภัยต่อพนักงาน ผู้ใช้งานและผู้อ่าน

การควบคุมโดยหน่วยงานของรัฐ อยู่ภายใต้การดูแลและควบคุมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานอนามัยเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

Amarin Group ส่งเสริมการอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมอย่างมีความสุข โดยมุ่งเน้นที่การสร้างโอกาสด้านการศึกษาและอาชีพแก่กลุ่มเยาวชนและผู้ด้อยโอกาสให้มีความรู้ พึ่งพาตนเอง มีความเข้มแข็งสามารถอยู่ได้ด้วยตนเอง (สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อกิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัท ภายใต้หัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคม) นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสีย Amarin Group ให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมของธุรกิจอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะนวัตกรรมของกระบวนการในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกสายงานคิดค้นนวัตกรรมจากการดำเนินธุรกิจให้มีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งด้านการผลิตภัณฑ์และบริการ