นักลงทุนสัมพันธ์

งบการเงินรวม
งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย: ล้านบาท) 2561 2562 % เพิ่ม (ลด)
สินทรัพย์หมุนเวียน 2,127.46 1,441.22 (32.26%)
สินทรัพย์รวม 6,167.45 5,284.16 (14.32%)
หนี้สินรวม 2,092.49 1,111.36 (46.89%)
ส่วนของผู้ถือหุ้น 4,074.96 4,172.80 2.40%
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 998.28 998.28 0.00%
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น) 998.28 998.28 0.00%
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 2561 2562 % เพิ่ม (ลด)
รายได้จากการขายและบริการ 2,798.96 3,103.94 10.90%
รายได้อื่น 199.28 164.52 (17.44%)
รายได้รวม 2,998.24 3,268.46 9.01%
ต้นทุนขาย 1,985.91 1,975.77 (0.51%)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 1,012.33 1,292.70 27.69%
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 765.87 1,087.49 41.99%
กำไรจากการดำเนินงาน 246.46 205.21 (16.74%)
ต้นทุนทางการเงิน 32.38 8.90 (72.50%)
ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (0.38) 0.92 345.35%
ภาษีเงินได้นิติบุคคล 41.03 29.51 (28.07%)
กำไร (ขาดทุน) 172.68 167.72 (2.87%)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม 173.90 167.72 (3.56%)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท) 0.17 0.17 (2.87%)
งบการเฉพาะกิจการ
งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย: ล้านบาท) 2561 2562 % เพิ่ม (ลด)
สินทรัพย์หมุนเวียน 1,803.12 1,048.70 (41.84%)
สินทรัพย์รวม 6,800.77 6,761.74 (0.57%)
หนี้สินรวม 523.79 430.49 (17.81%)
ส่วนของผู้ถือหุ้น 6,276.98 6,331.26 0.86%
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 998.28 998.28 0.00%
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น) 998.28 998.28 0.00%
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 2561 2562 % เพิ่ม (ลด)
รายได้จากการขายและบริการ 1,689.42 1,639.02 (2.98%)
รายได้อื่น 58.88 54.29 (7.80%)
รายได้รวม 1,748.30 1,693.31 (3.15%)
ต้นทุนขาย 1,181.69 1,173.24 (0.71%)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 566.61 520.07 (8.21%)
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 349.62 365.69 4.60%
กำไรจากการดำเนินงาน 216.99 154.38 (28.85%)
ต้นทุนทางการเงิน 7.90 1.90 (75.90%)
ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 0.00 0.00 0.00%
ภาษีเงินได้นิติบุคคล 40.01 28.32 (29.23%)
กำไร (ขาดทุน) 169.08 124.16 (26.57%)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม 169.08 124.16 (26.57%)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท) 0.17 0.12 (26.57%)