นักลงทุนสัมพันธ์

งบการเงินรวม
งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย: ล้านบาท) 2560 2561 % เพิ่ม (ลด)
สินทรัพย์หมุนเวียน 2,106.01 2,127.46 1.02%
สินทรัพย์รวม 5,579.14 6,167.45 10.54%
หนี้สินรวม 1,678.08 2,092.49 24.70%
ส่วนของผู้ถือหุ้น 3,901.06 4,074.96 4.46%
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 998.28 998.28 0.00%
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น) 998.28 998.28 0.00%
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 2560 2561 % เพิ่ม (ลด)
รายได้จากการขายและบริการ 2,196.42 3,327.10 51.48%
รายได้อื่น 40.77 199.28 388.77%
รายได้รวม 2,237.19 3,526.39 57.63%
ต้นทุนขาย 1,811.73 2,514.06 38.77%
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 425.46 1,012.33 137.94%
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 444.48 765.87 72.31%
กำไรจากการดำเนินงาน (19.02) 246.46 1,395.66%
ต้นทุนทางการเงิน 105.39 32.38 (69.28%)
ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่ม 0.65 0.38 (42.23%)
ภาษีเงินได้นิติบุคคล 38.87 41.03 5.55%
กำไร (ขาดทุน) (163.94) 172.68 205.33%
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม (163.94) 173.90 206.08%
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท) (0.30) 0.17 157.66%
งบการเฉพาะกิจการ
งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย: ล้านบาท) 2560 2561 % เพิ่ม (ลด)
สินทรัพย์หมุนเวียน 2,261.47 1,803.12 (20.27%)
สินทรัพย์รวม 6,824.34 6,800.77 (0.35%)
หนี้สินรวม 716.44 523.79 (26.89%)
ส่วนของผู้ถือหุ้น 6,107.90 6,276.98 2.77%
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 998.28 998.28 0.00%
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น) 998.28 998.28 0.00%
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 2560 2561 % เพิ่ม (ลด)
รายได้จากการขายและบริการ 1,782.60 1,689.42 (5.23%)
รายได้อื่น 40.42 58.88 45.69%
รายได้รวม 1,823.02 1,748.30 (4.10%)
ต้นทุนขาย 1,179.79 1,181.69 0.16%
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 643.23 566.61 (11.91%)
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 384.97 349.62 (9.18%)
กำไรจากการดำเนินงาน 258.26 216.99 (15.98%)
ต้นทุนทางการเงิน 17.68 7.90 (55.30%)
ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่ม 0.00 0.00 0.00%
ภาษีเงินได้นิติบุคคล 45.26 40.01 (11.61%)
กำไร (ขาดทุน) 195.32 169.08 (13.43%)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม 195.32 169.08 (13.43%)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท) 0.35 0.17 (51.61%)