นักลงทุนสัมพันธ์

งบการเงินรวม
งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย: ล้านบาท) 2564 2565 % เพิ่ม (ลด)
สินทรัพย์รวม 5,715.04 6,076.62 6.33%
หนี้สินรวม 1,300.66 1,377.23 5.89%
ส่วนของผู้ถือหุ้น 4,414.38 4,699.39 6.46%
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 2564 2565 % เพิ่ม (ลด)
รายได้จากการขายและบริการ 2,784.56 4,087.24 46.78%
รายได้อื่น 176.05 187.21 6.34%
รายได้รวม 2,960.61 4,274.45 44.38%
ต้นทุนขาย 1,730.30 2,847.38 64.56%
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 1,230.31 1,427.07 15.99%
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 921.66 957.81 3.92%
กำไรจากการดำเนินงาน 308.65 469.26 52.03%
ต้นทุนทางการเงิน 3.99 3.64 (8.77%)
ส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัทร่วม 9.35 18.70 100.00%
ภาษีเงินได้นิติบุคคล 0.90 9.95 1,005.56%
กำไรสุทธิ 313.11 474.37 51.50%
กำไรเบ็ดเสร็จรวม 313.02 474.68 51.65%
งบการเฉพาะกิจการ
งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย: ล้านบาท) 2564 2565 % เพิ่ม (ลด)
สินทรัพย์รวม 6,530.33 6,464.79 (1.00%)
หนี้สินรวม 415.23 440.08 5.98%
ส่วนของผู้ถือหุ้น 6,115.10 6,024.71 (1.48%)
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 2564 2565 % เพิ่ม (ลด)
รายได้จากการขายและบริการ 1,042.44 1,357.18 30.19%
รายได้อื่น 35.30 37.54 6.35%
รายได้รวม 1,077.74 1,394.72 29.41%
ต้นทุนขาย 804.18 999.99 24.35%
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 273.56 394.73 44.29%
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 268.73 293.14 9.08%
กำไรจากการดำเนินงาน 4.83 101.59 2,003.31%
ต้นทุนทางการเงิน 0.41 0.58 42.15%
ภาษีเงินได้นิติบุคคล 0.55 1.73 214.91%
กำไรสุทธิ 3.87 99.28 2,468.59%
กำไรเบ็ดเสร็จรวม 3.87 99.28 2,468.59%