นักลงทุนสัมพันธ์

งบการเงินรวม
งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย: ล้านบาท) 2563 2564 % เพิ่ม (ลด)
สินทรัพย์หมุนเวียน 1,948.26 1,671.46 (14.21%)
สินทรัพย์รวม 5,416.33 5,715.04 5.51%
หนี้สินรวม 1,195.18 1,300.66 8.83%
ส่วนของผู้ถือหุ้น 4,221.16 4,414.38 4.58%
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 998.28 998.28 0.00%
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น) 998.28 998.28 0.00%
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 2563 2564 % เพิ่ม (ลด)
รายได้จากการขายและบริการ 2,775.50 2,784.56 0.33%
รายได้อื่น 161.61 176.06 8.94%
รายได้รวม 2,937.11 2,960.61 0.80%
ต้นทุนขาย 1,853.83 1,730.30 (6.66%)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 1,083.29 1,230.31 13.57%
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 900.57 921.66 2.34%
กำไรจากการดำเนินงาน 182.72 308.65 68.92%
ต้นทุนทางการเงิน 5.08 3.99 (21.38%)
ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (2.71) 9.35 444.58%
ภาษีเงินได้นิติบุคคล 4.26 0.90 (78.89%)
กำไร (ขาดทุน) 170.67 313.11 83.46%
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม 168.15 313.02 86.15%
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท) 0.17 0.31 83.46%
งบการเฉพาะกิจการ
งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย: ล้านบาท) 2563 2564 % เพิ่ม (ลด)
สินทรัพย์หมุนเวียน 1,334.25 708.54 (46.90%)
สินทรัพย์รวม 6,618.76 6,530.33 (1.34%)
หนี้สินรวม 387.73 415.23 7.09%
ส่วนของผู้ถือหุ้น 6,231.03 6,115.10 (1.86%)
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 998.28 998.28 0.00%
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น) 998.28 998.28 0.00%
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 2563 2564 % เพิ่ม (ลด)
รายได้จากการขายและบริการ 1,176.45 1,042.43 (11.39%)
รายได้อื่น 41.69 35.30 (15.32%)
รายได้รวม 1,218.14 1,077.74 (11.53%)
ต้นทุนขาย 889.78 804.18 (9.62%)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 328.37 273.55 (16.69%)
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 303.81 268.73 (11.55%)
กำไรจากการดำเนินงาน 24.56 4.82 (80.35%)
ต้นทุนทางการเงิน 1.16 0.41 (64.62%)
ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 0.00 0.00 0.00%
ภาษีเงินได้นิติบุคคล 1.31 0.55 (58.24%)
กำไร (ขาดทุน) 22.08 3.87 (82.50%)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม 19.57 3.87 (80.25%)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท) 0.02 0.00 (82.50%)