การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับการใช้กล้องวงจรปิด

บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) และบริษัทในเครืออมรินทร์ (บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด, บริษัท อมรินทร์ ออมนิเวิร์ส จำกัด, บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด, บริษัท คาโดคาวะ อมรินทร์ จำกัด และบริษัทอื่น ๆ ที่อาจมีขึ้นในอนาคต) มีการใช้งานกล้องวงจรปิดภายในและโดยรอบสถานที่ของบริษัทในการตรวจตราพื้นที่เพื่อรักษาความปลอดภัยของสถานที่ ทรัพย์สิน พนักงาน ลูกค้า และผู้มาติดต่องาน ซึ่งบริษัทมีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในการเก็บ รวบรวม ใช้ การเปิดเผย ประมวลผล และส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ระบุในประกาศฉบับนี้ อย่างไรก็ตามบริษัทอาจปรับปรุงประกาศฉบับนี้เป็นครั้งคราว ซึ่งท่านสามารถค้นหาประกาศฉบับปรับปรุงของบริษัทได้ที่ https://amarin.co.th/

1.ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม

กล้องวงจรปิดของบริษัทจะบันทึกภาพของบุคคลทุกคน รวมทั้งทรัพย์สินของบุคคลเหล่านั้น เช่น ยานพาหนะ ฯลฯ  ที่เข้ามาในพื้นที่ของบริษัท  เพื่อสอดส่องดูแลบุคคลและทรัพย์สินที่อยู่ภายในและโดยรอบบริษัท จึงจำเป็นต้องมีการบันทึก เก็บรวบรวมภาพถ่ายหรือภาพวีดีโอของท่านไว้

อนึ่ง กล้องวงจรปิดของบริษัททำงานตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง  ยกเว้นในกรณีที่ระบบขัดข้องหรือปิดเพื่อซ่อมหรือปรับปรุง

2.วัตถุประสงค์ในการเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผย ประมวลผล และส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคล

2.1 เพื่อคุ้มครองชีวิต ร่างกาย สุขภาพ ความปลอดภัยส่วนบุคคล และทรัพย์สินของบุคคล

2.2 เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทโดยชอบด้วยกฎหมายในการปกป้อง ป้องกันสถานที่ทรัพย์สินของบริษัทจากความเสียหาย การถูกรบกวน การถูกทำลาย อุบัติเหตุ  วินาศภัย การทุจริต และอาชญากรรมอื่น ๆ

2.3 เพื่อช่วยเหลือ และสนับสนุนการทำงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการสืบสวน สอบสวน ป้องกัน ตามที่ร้องขอและตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

2.4 เพื่อเป็นหลักฐานในการระงับข้อพิพาทแรงงาน การร้องทุกข์ การร้องเรียน การแจ้งเบาะแส เกี่ยวกับการทำผิดวินัยและข้อบังคับการทำงาน

2.5 เพื่อช่วยเหลือผู้เสียหายในการสอบสวน ตรวจสอบการกระทำความผิด

3.การแจ้งเตือน

บริษัทได้ติดตั้งป้ายแจ้งเตือนที่มีข้อความแจ้งถึงการทำงานของกล้องวงจรปิด พร้อมแจ้งวัตถุประสงค์โดยย่อ  โดยป้ายติดตั้งไว้ในตำแหน่งที่เหมาะสมบริเวณทางเข้า และในพื้นที่ที่สำคัญ เพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงการใช้กล้องวงจรปิดและการบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

4.หลักเกณฑ์หรือฐานทางกฎหมาย

บริษัทได้เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ประมวลผล และส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยอาศัยหลักเกณฑ์หรือฐานทางกฎหมายดังต่อไปนี้

4.1 ฐานรักษาผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย การเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ประมวลผล และส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นการดำเนินการเพื่อรักษาผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของบริษัทหรือบุคคลอื่น โดยประโยชน์ดังกล่าวมีความสำคัญไม่น้อยกว่าสิทธิขั่นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทั้งนี้ภายใต้บัญญัติของกฎหมาย

4.2 ฐานประโยชน์สำคัญต่อชีวิต การเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ประมวลผล และส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลนั้นมีความจำเป็น เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล

4.3 ฐานหน้าที่ตามกฎหมาย บริษัทมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามภาระผูกพันตามที่กำหนดไว้โดยกฎหมายที่ใช้บังคับ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงาน บริษัทถือว่าการใช้กล้องวงจรปิดเป็นมาตรการที่สำคัญซึ่งช่วยให้บริษัทสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันเหล่านี้ได้

5.การเปิดเผย และส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลที่สาม

5.1 บริษัทอาจเปิดเผย และส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลที่สาม ในกรณีที่บริษัทพิจารณาว่ามีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุข้างต้น และบุคคลที่สามดังกล่าวต้องแสดงเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องและเชื่อถือได้มาแสดงต่อบริษัท

5.2 บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หากมีการร้องขอจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในการป้องกันสืบสวนและดำเนินคดีต่ออาชญากรรมหรือมีความจำเป็นต้องเปิดเผยเพื่อใช้ปกป้องสิทธิโดยชอบธรรมของบริษัท หรือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของบริษัท

6.ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

6.1 บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ไม่เกินกว่า 90 (เก้าสิบ) วัน หรือระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ระบุในประกาศฉบับนี้หรือเท่าที่จำเป็นตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

6.2 ในกรณีมีข้อพิพาทหรือกระบวนการทางกฎหมาย บริษัทอาจจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้จนกว่าข้อพิพาทหรือกระบวนการทางกฎหมายสิ้นสุด

6.3 เมื่อหมดความจำเป็นตามข้อ 6.1 และ/หรือ 6.2 บริษัทจะทำลาย ลบ นำออกจากระบบ หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้

7.สิทธิของท่าน

ท่านสามารถใช้สิทธิตามกฎหมายได้ตามช่องทาง ต่อไปนี้

ติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล บมจ.อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง เลขที่ 378 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 โทรศัพท์ 02 – 422-9999.หรือที่ https://amarin.co.th/

ดาวน์โหลดเอกสาร การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับการใช้กล้องวงจรปิด