ใบสมัครงานออนไลน์


อัพโหลดรูป Profile *กรุณาเลือกไฟล์ภาพ .jpg เท่านั้น

ข้อมูลใดๆ ที่ผู้สมัครงานได้กรอกลงในแบบฟอร์มนี้ จะถือว่าผู้สมัครงานได้ให้การยินยอมแก่บริษัทฯ ในการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงานแก่บุคคลภายในที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น ผู้สัมภาษณ์ ผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อประเมินการรับเข้าทำงาน หรือให้ความคุ้มครองตามกฏหมายแรงงาน จัดสวัสดิการทำงาน สวัสดิการการรักษาพยาบาลและอื่นๆ ตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท และตามกฏหมาย หากท่านได้รับเลือกให้เข้าเป็นพนักงานของบริษัท

Any information that applicants has filled out on this from, that assumes for disclose personal information with related parties in suc evolution employment provide weifare, medical treatment, company's regulations and law, if you have been chosen to be an emplyee of the company

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านฐานะผู้สมัครงานจะเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยเป็นระยะเวลา 5 ปี นับจากวันสมัครงาน

Your personal data as a job applicant will be collected, used or disclosed for a period of 5 years from the date of applying for a job.

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้สมัครงานไม่ประสงค์จะเปิดเผย เฉพาะในช่อง (*) สามารถไม่กรอกได้

Personal information which is an undisclose in the space field (*) not filled

ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร

 • รายละเอียดส่วนตัว

  *เพศ

  รายละเอียดครอบครัว

  บิดา

  มารดา

  พี่น้อง

  คู่สมรส

  บุตร

 • ประวัติการศึกษา

  กำลังศึกษาต่อ

  ประวัติการฝึกอบรม/ดูงาน/ฝึกงาน

  ความสามารถทางภาษา

  ภาษาอังกฤษ

  ภาษาญี่ปุ่น

  อื่นๆ

  ความสามารถพิเศษ

  คอมพิวเตอร์

  โปรแกรมอื่นๆ

  ความสามารถในการขับขี่

  ขับรถยนต์
  มีรถยนต์ส่วนตัว
  ใบอนุญาติขับขี่
  ขับรถจักรยานยนต์
  มีรถจักรยานยนต์ส่วนตัว
  ใบอนุญาติขับขี่
 • ประสบการณ์การทำงาน

  เริ่มจากงานปัจจุบันแล้วย้อนหลังไปตามลำดับ

  โปรดให้ชื่อและที่อยู่ของบุคคลที่สามารถอ้างอิงถึงความสามารถของท่านได้

 • ข้อมูลอื่น ๆ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นและหลักฐานต่างๆ ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ หากปรากฎในภายหลังว่าข้อความตอนหนึ่งตอนใด หรือทั้งหมดมิได้เป็นความจริงตามนี้ ข้าพเจ้าจะยอมให้บริษัทฯ ถือเป็นความผิดที่จะให้ข้าพเจ้าออกจากงานได้ทันที

ข้าพเจ้า ให้บริษัทฯเปิดเผยและส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า ไปยังบริษัทในเครืออมรินทร์ เพื่อประโยชน์ในการเรียกสัมภาษณ์ในตำแหน่งที่คิดว่าเหมาะสมกับข้าพเจ้า