นักลงทุนสัมพันธ์

วันที่ รายการ PDF
10 พ.ค. 2567 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
11 พ.ค. 2566 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
12 พ.ค. 2565 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
11 พ.ค. 2564 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
24 ก.ค. 2563 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
13 พ.ค. 2562 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
9 พ.ค. 2561 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
21 ส.ค. 2560 รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560
12 พ.ค. 2560 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
27 ก.พ. 2560 รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560
3 พ.ค. 2559 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
4 พ.ค. 2558 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
14 พ.ค. 2557 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
14 พ.ค. 2556 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
14 พ.ค. 2555 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
13 พ.ค. 2554 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554