นักลงทุนสัมพันธ์

วันที่ รายการ PDF
27 มี.ค. 2566 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
28 มี.ค. 2565 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
26 มี.ค. 2564 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
9 มิ.ย. 2563 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
25 มี.ค. 2562 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
2 เม.ย. 2561 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
2 เม.ย. 2561 รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อรายการเกี่ยวโยงกันจากการเข้าลงทุนซื้อหุ้นสามัญของ บจก. อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อรายการเกี่ยวโยงกันจากการเข้าลงทุนซื้อหุ้นสามัญของ บจก. อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์
17 ก.ค. 2560 หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560
24 มี.ค. 2560 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
25 ม.ค. 2560 หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560
18 มี.ค. 2559 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
18 มี.ค. 2558 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
19 มี.ค. 2557 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
28 มี.ค. 2557 สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลประเภทธุรกิจระดับชาติ สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลประเภทธุรกิจระดับชาติ
28 มี.ค. 2557 สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการได้มาซึ่งใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล ประเภทธุรกิจระดับชาติ สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการได้มาซึ่งใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล ประเภทธุรกิจระดับชาติ
19 มี.ค. 2556 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
20 มี.ค. 2555 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
18 มี.ค. 2554 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554