นักลงทุนสัมพันธ์

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

 • คณะกรรมการบริษัท

  ฐาปน สิริวัฒนภักดี

  รองประธานกรรมการ
  ประธานคณะกรรมการบริหาร

  รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์

  กรรมการอิสระ
  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
  กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง

  สุวิทย์ จินดาสงวน

  กรรมการอิสระ
  ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล
  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
  กรรมการตรวจสอบ

  ศ.ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์

  กรรมการอิสระ
  ประธานคณะกรรมการความยั่งยืน
  และบริหารความเสี่ยง
  กรรมการตรวจสอบ

  ปราโมทย์ พรประภา

  กรรมการอิสระ
  ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
  ค่าตอบแทน
  กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

  นรรัตน์ ลิ่มนรรัตน์

  กรรมการ
  รองประธานคณะกรรมการบริหาร
  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
  กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

  เรืออากาศโท กมลนัย ชัยเฉนียน

  กรรมการ

  กำพล ปุญโสณี

  กรรมการ
  กรรมการบริหาร
  กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง

  ชีวพัฒน์ ณ ถลาง

  กรรมการ
  กรรมการบริหาร

  ผู้บริหาร

  ศิริ บุญพิทักษ์เกศ

  กรรมการผู้อำนวยการใหญ่

  เจรมัย พิทักษ์วงศ์

  กรรมการผู้จัดการ

  อุษณีย์ วิรัตกพันธ์

  กรรมการผู้จัดการ

  สุรสิทธิ์ ศรัณย์วรนาถ

  กรรมการผู้จัดการ

 • คณะกรรมการตรวจสอบ

  รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์

  กรรมการอิสระ
  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

  ศ.ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์

  กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ

  สุวิทย์ จินดาสงวน

  กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ

 • คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

  ปราโมทย์ พรประภา

  ประธานคณะกรรมการสรรหา
  และพิจารณาค่าตอบแทน

  สุวิทย์ จินดาสงวน

  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

  นรรัตน์ ลิ่มนรรัตน์

  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

 • คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

  สุวิทย์ จินดาสงวน

  ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

  ปราโมทย์ พรประภา

  กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

  นรรัตน์ ลิ่มนรรัตน์

  กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

 • คณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง

  ศ.ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์

  ประธานคณะกรรมการความยั่งยืน
  และบริหารความเสี่ยง

  รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์

  กรรมการความยั่งยืนและบริหาร
  ความเสี่ยง

  กำพล ปุญโสณี

  กรรมการความยั่งยืนและบริหาร
  ความเสี่ยง

 • คณะกรรมการบริหาร

  ฐาปน สิริวัฒนภักดี

  ประธานคณะกรรมการบริหาร

  นรรัตน์ ลิ่มนรรัตน์

  รองประธานคณะกรรมการบริหาร

  กำพล ปุญโสณี

  กรรมการบริหาร

  ชีวพัฒน์ ณ ถลาง

  กรรมการบริหาร

  ศิริ บุญพิทักษ์เกศ

  กรรมการบริหาร

  เจรมัย พิทักษ์วงศ์

  กรรมการบริหาร

 • กฎบัตรคณะกรรมการ
 • โครงสร้างองค์กร
 • โครงสร้างกลุ่มบริษัท