นักลงทุนสัมพันธ์

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

 • คณะกรรมการบริษัท

  เมตตา อุทกะพันธุ์

  ประธานกรรมการ,
  กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

  ฐาปน สิริวัฒนภักดี

  รองประธานกรรมการ
  ประธานคณะกรรมการบริหาร

  รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์

  กรรมการอิสระ
  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
  กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง

  สุวิทย์ จินดาสงวน

  กรรมการอิสระ
  ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล
  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
  กรรมการตรวจสอบ

  ศ.ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์

  กรรมการอิสระ
  ประธานคณะกรรมการความยั่งยืน
  และบริหารความเสี่ยง
  กรรมการตรวจสอบ

  ปราโมทย์ พรประภา

  กรรมการอิสระ
  ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
  ค่าตอบแทน
  กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

  นรรัตน์ ลิ่มนรรัตน์

  กรรมการ
  รองประธานคณะกรรมการบริหาร
  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
  กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

  เรืออากาศโท กมลนัย ชัยเฉนียน

  กรรมการ

  กำพล ปุญโสณี

  กรรมการ
  กรรมการบริหาร
  กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง

  ระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์

  กรรมการ
  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
  กรรมการบริหาร
  กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง

  โชคชัย ปัญจรุ่งโรจน์

  กรรมการ

  ชีวพัฒน์ ณ ถลาง

  กรรมการ
  กรรมการบริหาร

  ผู้บริหาร

  ระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์

  กรรมการผู้อำนวยการใหญ่

  อุษณีย์ วิรัตกพันธ์

  กรรมการผู้จัดการ

  เจรมัย พิทักษ์วงศ์

  กรรมการผู้จัดการ

 • คณะกรรมการตรวจสอบ

  รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์

  กรรมการอิสระ
  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

  ศ.ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์

  กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ

  สุวิทย์ จินดาสงวน

  กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ

 • คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

  ปราโมทย์ พรประภา

  ประธานคณะกรรมการสรรหา
  และพิจารณาค่าตอบแทน

  สุวิทย์ จินดาสงวน

  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

  นรรัตน์ ลิ่มนรรัตน์

  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

  ระริน อุทกะพันธ์ุ ปัญจรุ่งโรจน์

  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
  เลขานุการคณะกรรมการสรรหา
  และพิจารณาค่าตอบแทน

 • คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

  สุวิทย์ จินดาสงวน

  ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

  เมตตา อุทกะพันธุ์

  กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

  ปราโมทย์ พรประภา

  กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

  นรรัตน์ ลิ่มนรรัตน์

  กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

 • คณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง

  ศ.ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์

  ประธานคณะกรรมการความยั่งยืน
  และบริหารความเสี่ยง

  รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์

  กรรมการความยั่งยืนและบริหาร
  ความเสี่ยง

  กำพล ปุญโสณี

  กรรมการความยั่งยืนและบริหาร
  ความเสี่ยง

  ระริน อุทกะพันธ์ุ ปัญจรุ่งโรจน์

  กรรมการความยั่งยืนและบริหาร
  ความเสี่ยง
  เลขานุการคณะกรรมการความยั่งยืน
  และบริหารความเสี่ยง

 • คณะกรรมการบริหาร

  ฐาปน สิริวัฒนภักดี

  ประธานคณะกรรมการบริหาร

  นรรัตน์ ลิ่มนรรัตน์

  รองประธานคณะกรรมการบริหาร

  กำพล ปุญโสณี

  กรรมการบริหาร

  ระริน อุทกะพันธ์ุ ปัญจรุ่งโรจน์

  กรรมการบริหาร

  ชีวพัฒน์ ณ ถลาง

  กรรมการบริหาร

  ศิริ บุญพิทักษ์เกศ

  กรรมการบริหาร

  เจรมัย พิทักษ์วงศ์

  กรรมการบริหาร

 • โครงสร้างองค์กร
 • โครงสร้างกลุ่มบริษัท