นักลงทุนสัมพันธ์

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

 • คณะกรรมการบริษัท

  เมตตา อุทกะพันธุ์

  ประธานกรรมการ
  ประธานคณะกรรมการสรรหา
  และพิจารณาค่าตอบแทน
  กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

  ฐาปน สิริวัฒนภักดี

  รองประธานกรรมการ
  ประธานคณะกรรมการบริหาร
  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

  รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์

  กรรมการอิสระ
  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
  กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง

  สุวิทย์ จินดาสงวน

  กรรมการอิสระ
  ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล
  กรรมการตรวจสอบ

  ศ.ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์

  กรรมการอิสระ
  ประธานคณะกรรมการความยั่งยืน
  และบริหารความเสี่ยง
  กรรมการตรวจสอบ

  ปราโมทย์ พรประภา

  กรรมการอิสระ
  กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

  นรรัตน์ ลิ่มนรรัตน์

  กรรมการ
  รองประธานคณะกรรมการบริหาร
  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
  กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

  เรืออากาศโท กมลนัย ชัยเฉนียน

  กรรมการ
  กรรมการบริหาร

  กำพล ปุญโสณี

  กรรมการ
  กรรมการบริหาร
  กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง

  ระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์

  กรรมการ
  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
  กรรมการบริหาร
  กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง

  โชคชัย ปัญจรุ่งโรจน์

  กรรมการ

  ชีวพัฒน์ ณ ถลาง

  กรรมการ
  กรรมการบริหาร

 • คณะกรรมการตรวจสอบ

  รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์

  กรรมการอิสระ
  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

  ศ.ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์

  กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ

  สุวิทย์ จินดาสงวน

  กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ

 • คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

  เมตตา อุทกะพันธุ์

  ประธานคณะกรรมการสรรหา
  และพิจารณาค่าตอบแทน

  ฐาปน สิริวัฒนภักดี

  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

  นรรัตน์ ลิ่มนรรัตน์

  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

  ระริน อุทกะพันธ์ุ ปัญจรุ่งโรจน์

  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
  เลขานุการคณะกรรมการสรรหา
  และพิจารณาค่าตอบแทน

 • คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

  สุวิทย์ จินดาสงวน

  ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

  เมตตา อุทกะพันธุ์

  กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

  ปราโมทย์ พรประภา

  กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

  นรรัตน์ ลิ่มนรรัตน์

  กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

 • คณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง

  ศ.ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์

  ประธานคณะกรรมการความยั่งยืน
  และบริหารความเสี่ยง

  รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์

  กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง

  กำพล ปุญโสณี

  กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง

  ระริน อุทกะพันธ์ุ ปัญจรุ่งโรจน์

  กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง
  เลขานุการคณะกรรมการความยั่งยืน
  และบริหารความเสี่ยง

 • คณะกรรมการบริหาร

  ฐาปน สิริวัฒนภักดี

  ประธานคณะกรรมการบริหาร

  นรรัตน์ ลิ่มนรรัตน์

  รองประธานคณะกรรมการบริหาร

  เรืออากาศโท กมลนัย ชัยเฉนียน

  กรรมการบริหาร

  กำพล ปุญโสณี

  กรรมการบริหาร

  ระริน อุทกะพันธ์ุ ปัญจรุ่งโรจน์

  กรรมการบริหาร

  ชีวพัฒน์ ณ ถลาง

  กรรมการบริหาร

  ศิริ บุญพิทักษ์เกศ

  กรรมการบริหาร

  เจรมัย พิทักษ์วงศ์

  กรรมการบริหาร

 • โครงสร้างองค์กร
 • โครงสร้างกลุ่มบริษัท