นักลงทุนสัมพันธ์

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

 • คณะกรรมการบริษัท

  ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล

  ประธานกรรมการ

  นายฐาปน สิริวัฒนภักดี

  รองประธานกรรมการ

  รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์

  กรรมการอิสระ

  ศ.ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์

  กรรมการอิสระ

  นายสุวิทย์ จินดาสงวน

  กรรมการอิสระ

  นายปราโมทย์ พรประภา

  กรรมการอิสระ

  ดร.นิธินาถ สินธุเดชะ

  กรรมการอิสระ

  นายรุทร เชาวนะกวี

  กรรมการอิสระ

  นายนรรัตน์ ลิ่มนรรัตน์

  กรรมการ

  นางต้องใจ ธนะชานันท์

  กรรมการ

  นายกำพล ปุญโสณี

  กรรมการ

  นายศิริ บุญพิทักษ์เกศ

  กรรมการ

  ผู้บริหาร

  นายศิริ บุญพิทักษ์เกศ

  กรรมการผู้อำนวยการใหญ่

  นายเจรมัย พิทักษ์วงศ์

  กรรมการผู้จัดการใหญ่
  สายงานมีเดีย แอนด์ อีเวนต์

  นางสาวอุษณีย์ วิรัตกพันธ์

  กรรมการผู้จัดการ
  สายงานสำนักพิมพ์

  นายสุรสิทธิ์ ศรัณย์วรนาถ

  กรรมการผู้จัดการ
  สายงานโรงพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

  นายอมร อึ้งสกุลปรีชา

  รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
  ฝ่ายบัญชีและการเงิน

 • คณะกรรมการตรวจสอบ

  รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์

  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

  ศ.ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์

  กรรมการตรวจสอบ

  นายสุวิทย์ จินดาสงวน

  กรรมการตรวจสอบ

  นายรุทร เชาวนะกวี

  กรรมการตรวจสอบ

 • คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

  นายปราโมทย์ พรประภา

  ประธานคณะกรรมการสรรหา
  และพิจารณาค่าตอบแทน

  นายสุวิทย์ จินดาสงวน

  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

  นายนรรัตน์ ลิ่มนรรัตน์

  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

 • คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

  นายสุวิทย์ จินดาสงวน

  ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

  ศ.ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์

  กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

  ดร.นิธินาถ สินธุเดชะ

  กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

  นายนรรัตน์ ลิ่มนรรัตน์

  กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

 • คณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง

  นายปราโมทย์ พรประภา

  ประธานคณะกรรมการความยั่งยืน
  และบริหารความเสี่ยง

  ดร.นิธินาถ สินธุเดชะ

  กรรมการความยั่งยืนและบริหาร
  ความเสี่ยง

  นายรุทร เชาวนะกวี

  กรรมการความยั่งยืนและบริหาร
  ความเสี่ยง

  นางต้องใจ ธนะชานันท์

  กรรมการความยั่งยืนและบริหาร
  ความเสี่ยง

 • คณะกรรมการบริหาร

  นายฐาปน สิริวัฒนภักดี

  ประธานคณะกรรมการบริหาร

  นายนรรัตน์ ลิ่มนรรัตน์

  รองประธานคณะกรรมการบริหาร

  นายกำพล ปุญโสณี

  กรรมการบริหาร

  นายศิริ บุญพิทักษ์เกศ

  กรรมการบริหาร

  นายเจรมัย พิทักษ์วงศ์

  กรรมการบริหาร

  นายอมร อึ้งสกุลปรีชา

  กรรมการบริหาร

 • กฎบัตรคณะกรรมการ
 • โครงสร้างองค์กร
 • โครงสร้างกลุ่มบริษัท