นักลงทุนสัมพันธ์

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2536 เพื่อดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายสิ่งพิมพ์ในรูปแบบต่างๆ ทั้งที่จัดพิมพ์โดย บริษัท อมรินทร์ คอร์เปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน) สำนักพิมพ์จ้างจำหน่าย รวมไปถึงนักเขียนอิสระ ต่อมาบริษัทได้ขยายธุรกิจค้าปลีกโดยการเปิดร้านหนังสือชื่อ “ร้านนายอินทร์” โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างความใกล้ชิดกับผู้อ่านและการกระจายความรู้สู่ชุมชน ตลอดเวลา 25 ปี บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด ได้พัฒนาการดำเนินงานทางธุรกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด รวมถึงการพัฒนาระบบงานของหน่วยงานสนับสนุน ระบบสารสนเทศ และระบบคลังสินค้าและจัดส่ง เพื่อความพร้อมในการให้บริการ จนทำให้เป็นผู้นำในธุรกิจผู้จัดจำหน่ายสิ่งพิมพ์ของประเทศไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีร้านนายอินทร์ที่เปิดดำเนินการอยู่จำนวน 145 ร้าน (โดยในไตรมาศ 3 ของ พ.ศ. 2561 บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด ได้เป็นบริษัทย่อยของบริษัท)

คณะกรรมการบริษัท

นายนรรัตน์ ลิ่มนรรัตน์

ประธานกรรมการ

นายกำพล ปุญโสณี

รองประธานกรรมการ

นายศิริ บุญพิทักษ์เกศ

กรรมการ

นายอมร อึ้งสกุลปรีชา

กรรมการ

ม.ล.ลือศักดิ์ จักรพันธุ์

กรรมการ

นายภาค เส็งพานิช

กรรมการ

นางกุลยา พิทักษ์วงศ์

กรรมการ

คณะกรรมการบริหาร

นายนรรัตน์ ลิ่มนรรัตน์

ประธานคณะกรรมการบริหาร

นายกำพล ปุญโสณี

รองประธานคณะกรรมการบริหาร

นายศิริ บุญพิทักษ์เกศ

กรรมการบริหาร

นายอมร อึ้งสกุลปรีชา

กรรมการบริหาร

ม.ล.ลือศักดิ์ จักรพันธุ์

กรรมการบริหาร

นายภาค เส็งพานิช

กรรมการบริหาร

นางกุลยา พิทักษ์วงศ์

กรรมการบริหาร

ผู้บริหาร

ม.ล.ลือศักดิ์ จักรพันธุ์

กรรมการผู้จัดการ