นักลงทุนสัมพันธ์

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท อมรินทร์ ออมนิเวิร์ส จำกัด (เดิมชื่อบริษัท อมรินทร์ มีเดีย แอนด์ คอมเมิร์ซ จำกัด) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 โดยมีทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท และทุนเรียกชำระแล้ว 50,000,000 บาท เพื่อประกอบธุรกิจซื้อ จัดหา ให้เช่า เช่าถือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินต่างๆ เพื่อแสวงหารายได้จากการถือกรรมสิทธิ์นั้นๆ และเข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด ทั้งนี้ถือเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เนื่องจากถือหุ้นในอัตราส่วนร้อยละ 99.99

คณะกรรมการบริษัท

นายนรรัตน์ ลิ่มนรรัตน์

ประธานกรรมการ

นายกำพล ปุญโสณี

กรรมการ

นายศิริ บุญพิทักษ์เกศ

กรรมการ

นายอมร อึ้งสกุลปรีชา

กรรมการ

คณะกรรมการบริหาร

นายนรรัตน์ ลิ่มนรรัตน์

รองประธานคณะกรรมการบริหาร

นายกำพล ปุญโสณี

กรรมการบริหาร

นายศิริ บุญพิทักษ์เกศ

กรรมการบริหาร

นายอมร อึ้งสกุลปรีชา

กรรมการบริหาร

ผู้บริหาร