นักลงทุนสัมพันธ์

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท อมรินทร์ ออมนิเวิร์ส จำกัด (เดิมชื่อบริษัท อมรินทร์ มีเดีย แอนด์ คอมเมิร์ซ จำกัด) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 โดยมีทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท และทุนเรียกชำระแล้ว 50,000,000 บาท เพื่อประกอบธุรกิจซื้อ จัดหา ให้เช่า เช่าถือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินต่างๆ เพื่อแสวงหารายได้จากการถือกรรมสิทธิ์นั้นๆ และเข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด ทั้งนี้ถือเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เนื่องจากถือหุ้นในอัตราส่วนร้อยละ 99.99

คณะกรรมการบริษัท

ฐาปน สิริวัฒนภักดี

ประธานกรรมการ

นรรัตน์ ลิ่มนรรัตน์

รองประธานกรรมการ

กำพล ปุญโสณี

กรรมการ

สุภาพ น้อยอ่ำ

กรรมการ

ชีวพัฒน์ ณ ถลาง

กรรมการ

ศิริ บุญพิทักษ์เกศ

กรรมการ

อมร อึ้งสกุลปรีชา

กรรมการ

คณะกรรมการบริหาร

ฐาปน สิริวัฒนภักดี

ประธานคณะกรรมการบริหาร

นรรัตน์ ลิ่มนรรัตน์

รองประธานคณะกรรมการบริหาร

กำพล ปุญโสณี

กรรมการบริหาร

ชีวพัฒน์ ณ ถลาง

กรรมการบริหาร

ศิริ บุญพิทักษ์เกศ

กรรมการบริหาร

อมร อึ้งสกุลปรีชา

กรรมการบริหาร

ผู้บริหาร

ชีวพัฒน์ ณ ถลาง

กรรมการผู้จัดการใหญ่