นักลงทุนสัมพันธ์

คณะกรรมการบริษัท

เมตตา อุทกะพันธุ์

ประธานกรรมการ

กำพล ปุญโสณี

รองประธานกรรมการ

พชร ยุติธรรมดำรง

กรรมการ

ระริน อุทกะพันธ์ุ ปัญจรุ่งโรจน์

กรรมการ

สุภาพ น้อยอ่ำ

กรรมการ

ชีวพัฒน์ ณ ถลาง

กรรมการ

ศิริ บุญพิทักษ์เกศ

กรรมการ

คณะกรรมการบริหาร

นรรัตน์ ลิ่มนรรัตน์

ประธานคณะกรรมการบริหาร

กำพล ปุญโสณี

รองประธานคณะกรรมการบริหาร

ระริน อุทกะพันธ์ุ ปัญจรุ่งโรจน์

กรรมการบริหาร

ชีวพัฒน์ ณ ถลาง

กรรมการบริหาร

ศิริ บุญพิทักษ์เกศ

กรรมการบริหาร

ฉันทชาต ธเนศนิตย์

กรรมการบริหาร

เจรมัย พิทักษ์วงศ์

กรรมการบริหาร