นักลงทุนสัมพันธ์

คณะกรรมการบริษัท

นายนรรัตน์ ลิ่มนรรัตน์

ประธานกรรมการ

นายศิริ บุญพิทักษ์เกศ

กรรมการ

นายพชร ยุติธรรมดำรง

กรรมการ

นายอมร อึ้งสกุลปรีชา

กรรมการ

คณะกรรมการบริหาร

นายนรรัตน์ ลิ่มนรรัตน์

ประธานคณะกรรมการบริหาร

นายกำพล ปุญโสณี

รองประธานคณะกรรมการบริหาร

นายปริญญา เพิ่มพานิช

กรรมการบริหาร

นายศิริ บุญพิทักษ์เกศ

กรรมการบริหาร

นายเจรมัย พิทักษ์วงศ์

กรรมการบริหาร

นายอมร อึ้งสกุลปรีชา

กรรมการบริหาร

ผู้บริหาร

นายศิริ บุญพิทักษ์เกศ

กรรมการผู้จัดการใหญ่