นักลงทุนสัมพันธ์

คณะกรรมการบริษัท

นรรัตน์ ลิ่มนรรัตน์

กรรมการ

กำพล ปุญโสณี

รองประธานกรรมการ

พชร ยุติธรรมดำรง

กรรมการ

ชีวพัฒน์ ณ ถลาง

กรรมการ

ศิริ บุญพิทักษ์เกศ

กรรมการ

คณะกรรมการบริหาร

นรรัตน์ ลิ่มนรรัตน์

ประธานคณะกรรมการบริหาร

กำพล ปุญโสณี

รองประธานคณะกรรมการบริหาร

ชีวพัฒน์ ณ ถลาง

กรรมการบริหาร

ศิริ บุญพิทักษ์เกศ

กรรมการบริหาร

เจรมัย พิทักษ์วงศ์

กรรมการบริหาร

อมร อึ้งสกุลปรีชา

กรรมการบริหาร

ผู้บริหาร

ศิริ บุญพิทักษ์เกศ

กรรมการผู้จัดการใหญ่