ร่วมงานกับเรา

กองบรรณาธิการ Lilac (นิยายวาย) (สำนักพิมพ์ในเครืออมรินทร์)

เปิดรับจำนวน 2 ตำแหน่ง

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
 • รักการอ่านหนังสือเป็นชีวิตจิตใจ โดยเฉพาะแนววาย
 • มีทักษะในการอ่าน เขียน เรียบเรียง และขัดเกลาสำนวนภาษา รวมถึงความถูกต้องของต้นฉบับได้
 • มีความละเอียดรอบคอบ มนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
 • มีความคิดสร้างสรรค์
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
 • หากมีความรู้ด้านภาษาจีน 🇨🇳 จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่รับผิดชอบ

 • บริหารจัดการต้นฉบับ แผนผลิต ระยะเวลาและกระบวนการในการทำงานให้เป็นไปตามกำหนด
 • พิจารณาและดูแลควบคุมคุณภาพความถูกต้องรวมถึงสำนวนของต้นฉบับ
 • ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร

ลักษณะงาน

 • งานประจำ โดยเข้ามาปฏิบัติงานที่บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

สมัครงาน

Upload File เฉพาะ PDF เท่านั้น