ร่วมงานกับเรา

(นักศึกษาฝึกงาน) บัญชี ( Audit Internship ) / ฝ่าย ตรวจสอบภายใน

เปิดรับจำนวน 2 ตำแหน่ง
  • ตรวจสอบบัญชี ระบบการเงิน ระบบการทำงาน เอกสารด้านการเงินตามที่ได้รับมอบหมาย
  • ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานของการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน
  • รับผิดชอบงานด้านตรวจสอบภายในและตรวจสอบบัญชีตามที่กำหนด
  • ตรวจสอบความถูกต้องการควบคุมระบบงานตามแผนงาน และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
  • สามรถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน MS office ได้
  • มีทักษะการประสานงานที่ดี

📨 น้อง ๆ คนไหนสนใจ ส่ง portfolio, resume และ transcript
พร้อมระบุตำแหน่ง และ ช่วงเวลาที่อยากฝึกงาน มาได้เลยที่ email : hr@amarin.co.th

สมัครงาน

Upload File เฉพาะ PDF เท่านั้น