ร่วมงานกับเรา

(นักศึกษาฝึกงาน) ผู้ช่วยกองบรรณาธิการ (ภาษาจีน) / ฝ่าย Digital Products

เปิดรับจำนวน 2 ตำแหน่ง
  • มีความสามารถในการใช้ภาษาจีนได้ดี สามารถอ่านและถ่ายทอดเป็นภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง
  • มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้ภาษาที่ถูกต้อง มีความรักและเข้าใจในงานหนังสือ รักการออกแบบ
  • สามารถวางแผนงาน ควบคุม และดำเนินกระบวนการผลิตต้นฉบับงานสิ่งพิมพ์ และสื่อประเภทอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ให้ทันตามกำหนด และมีประสิทธิภาพ
  • มีทักษะในการอ่าน เขียน จับประเด็นต่างๆ
  • ชอบแปล ชอบเขียน ชอบเล่าเรื่อง

👉น้อง ๆ คนไหนสนใจ ส่ง portfolio, resume และ transcript
พร้อมระบุตำแหน่ง และ ช่วงเวลาที่อยากฝึกงาน (ระบุวันที่เริ่มต้น-วันสิ้นสุด) มาได้เลยที่
E-mail : hr@amarin.co.th 📨

สมัครงาน

Upload File เฉพาะ PDF เท่านั้น