ร่วมงานกับเรา

(นักศึกษาฝึกงาน) เลขานุการบริษัท

เปิดรับจำนวน 2 ตำแหน่ง

หน้าที่หลักรับผิดชอบ (Job Function)

  • จัดเตรียมเอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย
  • สืบค้นและรวบรวมข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมาย
  • ติดต่อประสานงานทั้งภายในบริษัทและภายนอกบบบริษัทกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  • ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง (Job Specifications)

  • ทุกเพศ
  • ศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรี สาขาอักษรศาสตร์ มนุษศาสตร์ และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

🙋‍♀️🙋‍♂️ น้อง ๆ คนไหนสนใจ ส่ง portfolio, resume และ transcript
พร้อมระบุตำแหน่ง และ ช่วงเวลาที่อยากฝึกงาน (ระบุวันที่เริ่มต้น-วันสิ้นสุด)
มาได้เลยที่ E-mail : hr@amarin.co.th 📨

สมัครงาน

Upload File เฉพาะ PDF เท่านั้น