ร่วมงานกับเรา

(นักศึกษาฝึกงาน) Coordinator Media consultant

  • มีทักษะการสื่อสารที่ดี
  • ติดต่อประสานงานทั้งภายใน ภายนอก หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ สามารถดูแล หรือแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
  • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน MS office ได้
  • ดูแลเรื่องเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

👉น้อง ๆ คนไหนสนใจ ส่ง portfolio, resume และ transcript
พร้อมระบุตำแหน่ง และ ช่วงเวลาที่อยากฝึกงาน (ระบุวันที่เริ่มต้น-วันสิ้นสุด) มาได้เลยที่
E-mail : hr@amarin.co.th 📨

สมัครงาน

Upload File เฉพาะ PDF เท่านั้น