ร่วมงานกับเรา

(นักศึกษาฝึกงาน) Creative Content / ฝ่าย Branding & PR

เปิดรับจำนวน 2 ตำแหน่ง
  • มีความรู้พื้นฐาน และทักษะกลยุทธ์ด้านการตลาด และคิด Content ทางการตลาดและ PR
  • รู้จักช่องทาง Social Media หลากหลายรูปแบบ
  • สามารถทำสื่อ และดูแลสื่อในรูปแบบ Online ได้
  • มีทักษะในการทำ Research และงานเขียน
  • มีความรู้ความเข้าใจในโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น MS Office (Word, Excel, Power Point), Photoshop, illustrator และสื่อ Social Media เช่น Facebook, Twitter, Instagram, LINE
  • ทำหน้าที่ในการบริหารจัดการงานภายในทีม Marketing
  • วางแผนการตลาด ส่งเสริมการขาย และประสานงาน ติดต่องานตามที่ได้รับมอบหมาย
  • สามารถใช้สื่อ Online เพื่อประชาสัมพันธ์ Project/Campaign ต่าง ๆ
  • เก็บข้อมูลทางการตลาด เพื่อวิเคราะห์ และจัดทำแผนการตลาดทั้ง ออนไลน์และออฟไลน์

🙋‍♀️🙋‍♂️ น้อง ๆ คนไหนสนใจ ส่ง portfolio, resume และ transcript
พร้อมระบุตำแหน่ง และ ช่วงเวลาที่อยากฝึกงาน (ระบุวันที่เริ่มต้น-วันสิ้นสุด)
มาได้เลยที่ E-mail : hr@amarin.co.th 📨

สมัครงาน

Upload File เฉพาะ PDF เท่านั้น