ร่วมงานกับเรา

เจ้าหน้าที่ธุรกิจต่างประเทศและลิขสิทธิ์

หน้าที่หลักรับผิดชอบ

 • คัดเลือกหนังสือขายดีที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ
 • จัดทำข้อมูลหนังสือขายดีเพื่อการนำเสนอซื้อขายลิขสิทธิ์
 •  ติดต่อประสานงานทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร (รวมถึง นักเขียน กองบรรณาธิการ บริษัทคู่ค้า และฝ่ายกฎหมาย) เพื่อการเจรจาลิขสิทธิ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหนังสือ ตลอดจนดำเนินการร่างสัญญา และจัดส่งให้คู่สัญญาลงนาม 
 • ประสานงานกับฝ่ายบัญชีเพื่อการทำเอกสารใบแจ้งหนี้ค่าลิขสิทธิ์ และติดตามการจ่ายเงินจากคู่ค้าที่เกี่ยวข้อง 
 • จัดแสดงหนังสือในงานหนังสือต่างประเทศและประชุมเจรจาลิขสิทธิ์

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง

 •  ทุกเพศ อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา มนุษยศาสตร์, อักษรศาสตร์, นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน
 • ชอบติดตามกระแสหนังสือหลากหลายประเภททั้งในและต่างประเทศ และมีทักษะในการคัดเลือกหนังสือที่ดี
 • สามารถใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องและสละสลวย
 • มีความละเอียดรอบคอบ คล่องแคล่ว และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี (หากมีทักษะการใช้โปรแกรม Canva หรือโปรแกรมนำเสนองานอื่นๆได้ดี จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • หากชื่นชอบการติดต่อ ประสานงาน หรือนำเสนองาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

สมัครงาน

Upload File เฉพาะ PDF เท่านั้น